Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

G-toleransbestämning i "closed-loop-system" jämfört med "open-loop-system".

G-toleransbestämning i Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mikael Grönkvist, Britta Levin, Eddie Bergsten, Ola Eiken
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-20
Rapportnummer: (FOI-R--2429--SE)
Nyckelord Dynamisk flygsimulator, humancentrifug, passiv G-tolerans, relaxerad G-tolerans
Keywords Dynamic flight simulator; human-use centrifuge, relaxed G-tolerance
Sammanfattning Traditionellt bestäms passiv G-tolerans i s.k. open-loop-styrda centrifuger, dvs. piloten/försökspersonen (fp) kan ej påverka G-belastningens storlek utan denna styrs från centrifugens kontrollrum. Den dynamiska flygsimulatorn vid FMV, Malmslätt, medger dock att fp själv kontinuerligt reglerar G-belastningen (closed-loop-styrning). Det är en vanlig uppfattning bland piloter att G-toleransen är högre under closed- än under open-loop-förhållanden. Syftena var att undersöka (1) om det är möjligt att använda closed-loop-styrning vid bestämning av passiv G-tolerans och (2) om passiv G-tolerans är högre om den bestäms i closed- än i open-loop-system. Metod: Passiv G-tolerans bestämdes hos åtta fp under tre betingelser: (1) OL-VFB; open-loop-styrning med visuell återkoppling (feed back), (2) OL-NFB; open-loop-styrning utan visuell återkoppling och (3) CL; closed-loop-styrning. Resultat: I CL-betingelsen varierade G-belastningen påtagligt och var i medeltal lägre än under OL-betingelserna under given stipulerad G-belastningsprofil. G-toleransen skiljde sig ej mellan CL (3.66 G), OL-VFB (3.70 G) och OL-NFB (3.64 G). Slutsatser: Under closed-loop-styrning är precision och reproducerbarhet vad gäller G-belastning inte tillräckligt god för att medge bestämning av passiv G-tolerans. Det föreligger inte någon systematisk skillnad i passiv G-tolerans om denna bestäms under closed- jämfört med open-loop-styrning.
Abstract Relaxed G-tolerance is traditionally determined in open-loop controlled centrifuges, i.e. the pilot/test subject is unable to influence the G-load, which instead is manoeuvred from the centrifuge control room. By contrast, in the Dynamic Flight Simulator at the Swedish Defence Materiel Administration, Malmslätt, Sweden, the subject is able to continuously control the G-load (closed-loop control). It is a widespread opinion amongst pilots that G-tolerance is higher under closed- than open-loop conditions. The aims were to investigate (1) whether it is possible to use closed-loop control of the G-load during determination of relaxed G-tolerance, and (2) if relaxed G-tolerance is higher when determined in closed- than in open-loop conditions. Method: Relaxed G-tolerance was determined in eight subjects under three conditions: (1) OL-VFB; open-loop control with visual feedback, (2) OL-NFB; open-loop control with no visual feedback, and (3) CL; closed-loop control. Result: In the CL condition the G-load varied substantially and was on average lower than during the OL conditions, at any stipulated G-time profile. The G-tolerance did not differ between CL (3.66 G), OL-VFB (3.70 G) and OL-NFB (3.64 G). Conclusions: During closed-loop control, precision and reproducibility of the G-load are too low to permit this functionality to be used for determination of relaxed G-tolerance. There is no systematic difference in relaxed G-tolerance as determined in closed- vs. open-loop controlled systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182