Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosives Detection, Final Report from a strategic project 2005-2007.

Explosives Detection, Final Report from a strategic project 2005-2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sara Wallin, Ida Johansson, Anna Pettersson, Markus Nordberg, Henric Östmark
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2438--SE)
Nyckelord explosivämnesdetektion, Ramanspektroskopi, jet-REMPI, ESSEX, IED-hot
Keywords explosives detection, Raman, spectroscopy, jet-REMPI, ESSEX, IED threat
Sammanfattning Rapporten beskriver resultaten av det strategiska projektet "Explosivämnesdetektion" som löpt 2005-2007. I rapporten behandlas hotet från IEDer och tre scenarier (avståndsdetektion, detektion vid checkpoints och områdesövervakning) utifrån detta hot och potentiella lösningar till hotet. Vidare beskrivs arbetet med att bygga ett instrument för så kallad Jet-REMPI och undersöka huruvida denna metod är lämpad för detektion av explosivämnen samt resultaten av detta arbete. Jet-REMPI-data för utvalda lättflyktiga ämnen presenteras. Slutsatsen av försöken är att tre förbättringar av den experimentella utrustningen skulle leda till effektivare jet-REMPI-detektion; Dessa består i ett uppvärmt provinsläpp, en OPO (optical parametric oscillator) för snabb och enkel våglängdsscanning över ett brett intervall, samt en modifierad pulsad ventil för optimerad jetkylning vid provintroduktionen. För målmolekyler där jet-REMPI-schemat inte kan appliceras direkt diskuteras möjliga varianter av detektionsscheman. Identifiering av bulksprängämnen på upp till 55 m med Ramanspektroskopi behandlas också liksom möjligheterna att göra metoden känsligare så att spårmängder kan detekteras på samma avstånd. Avståndsspektra från ett antal möjliga "improvised explosives materials" presenteras, häribland nitrometan, väteperoxid, TATP och MEKP. Upptagningen av spektra för identifiering är snabb, detektionstiderna varierar mellan 5 ns (en laserpuls) till 200s. För att säkra fortsatt finansiering inom området har många projektansökningar skrivits under projektets gång. Detta har lett till att ESSEX, partikelinsamling, avstånds-Raman och resonant avstånds-Raman, samt områdesavsökning kommer att fortsätta i form av FP7 säkerhetsforkningsprojekt (EU), projekt från DARPA (USA) och från Vinnova. Slutligen dras slutsatser om fortsatt viktig forskning för att åstadkomma fungerande explosivämnesdetektion.
Abstract The report describes the results of the strategic project "Explosives detection" that has been performed 2005-2007. The threat from IEDs and three scenarios (standoff detection, check-points and wide area surveillance) in relation to this threat and potential solutions are discussed in the report. Furthermore, work to build an instrument for so called Jet-REMPI and use it to investigate whether this method is suitable for explosives detection as well as the results are discussed. Jet-REMPI data for selected volatile substances are presented. From the experimental efforts it can be concluded that three improvements of the experimental equipment will provide more efficient jet-REMPI detection; these include a heated inlet for sample introduction, an OPO (optical parametric oscillator) for convenient continuous tuning of excitation wavelength over a large region and a modified pulsed valve for further improved jet cooling of the introduced sample. For target molecules where the jet-REMPI scheme can not be directly applied, possible detection scheme varieties are discussed. Identification of bulk explosives at distances up to 55 m using Raman spectroscopy is also presented and the possibilities to make the method more sensitive to achieve trace detection at similar distances are discussed. Standoff spectra from a number of possible improvised explosives materials are presented, including nitromethane, hydrogen peroxide, TATP and MEKP. The acquirement of identification spectra is fast with detection times varying from 5 ns (single laser pulse) to 200 s. During this project many project proposals have been made to ensure continued financing for this area. The result is that ESSEX, particle collection, Standoff Raman and Resonance Raman detection, wide area scanning for intelligence gathering will be continued in projects for FP7 security research (EU), DARPA (US) and Vinnova (SWE). Finally, conclusions about continued important research to achieve working explosives detection methods are drawn.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182