Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiologiska effekter av trubbigt våld bakom skyddsväst (BABT). Framkomnaresultat,rekommendationer och förslag på fortsatta studier.

Fysiologiska effekter av trubbigt våld bakom skyddsväst (BABT). Framkomnaresultat,rekommendationer och förslag på fortsatta studier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: David Rocksén, Dan Gryth, Anders Sondén, Jonas KE Persson, Louis Riddez, Jenny Bursell, Elisabeth Malm, Lars-Gunnar Olsson, Ulf P. Arborelius
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-14
Rapportnummer: (FOI-R--2449--SE)
Nyckelord BABT, kroppsskydd, trubbigt våld, fysiologi, personskador
Keywords BABT, personal ballistic protection, blunt injury, physiology, injury
Sammanfattning Denna rapport behandlar trubbigt våld bakom skyddsväst, även kallat Behind Armor Blunt Trauma (BABT). Detta uppstår när viss energi fortplantas genom västen in i kroppen, trots att det beskjutna kroppsskyddet stoppar kulan. Detta våld ger krosskador och acceleration av underliggande vävnad och organ, vilket leder till skadliga effekter på kroppen, såsom krosskada i lungan (lungkontusion), andningsuppehåll (apné) samt kraftig sänkning av blodtryck och syresättning av blodet. I vissa fall kan skadorna bli så svåra att den drabbade personen inte överlever. Vi har undersökt fysiologiska effekter av BABT, vilket även inkluderar hjärnfunktion (EEG) (studie I). Vidare har vi validerat det vanligen använda säkerhetskriteriet för BABT ("44mm-kriteriet", studie II), undersökt mekanismerna bakom och konsekvenserna av andningsuppehåll (studie III), effekt av intravenös vätskebehandling (studie IV), samt nyttan av TAB-material som placerats mellan västen och kroppen (studie V). Till slut redovisar vi även några intressanta, såvitt vi vet helt nya observationer, av vissa fysiologiska reaktioner efter trauma. Sövda 60kg-grisar, vars högra sida av bröstkorgen täcktes av en skyddsväst, besköts med en AK4 (7,62 mm, hastighet ca 800 m/s). Vi använde kroppsskydd som gav 19-42 mm intryckning i ballistisk lera, placerad bakom västen. Dessa olika skyddskombinationer användes för att besvara frågeställningarna i respektive studier. Ett flertal fysiologiska parametrar registrerades under en 2 timmars period efter skott. Det experimentella utförandet var likartat i samtliga studier, utom i studie III (där vi skar av vagusnerven i en grupp - s.k vagotomi), samt i studie IV, där två grupper fick intravenös vätskebehandling bestående av Ringer´s acetat eller hyperton koksalt + dextran (RescueFlow). I alla studier noterades en krosskada på lungan (kontusion), snabb sänkning av blodtrycket omedelbart efter skott, försämrad syresättning av blodet, ökat tryck i lungans blodkärl samt sänkning av hjärn-aktiviteten (EEG). Dessa EEGförändringar tyder på en övergripande hjärnpåverkan, vilket i flera fall skulle ha motsvarat medvetslöshet hos en drabbad person. Våra resultat visar också att 44 mm-kriteriet är otillräckligt när hotet kommer från höghastighetsvapen. Vidare har vi visat att andningsuppehållet efter BABT regleras via vagus-nerven och att apnén i sig har negativ inverkan på andra fysiologiska parametrar. Vätskebehandling gav begränsad effekt, även om det ser ut som att RescueFlow är ett bättre alternativ än Ringer´s acetat. I studie II och IV, noterade vi höga blodnivåer av kalium, vilket i flera fall orsakade livshotande rytm-rubbningar i hjärtat. Hemoglobinhalten ökade också efter skott, vilket troligen var en skyddsmekanism i en livshotande situation. Hos vissa av de grisar som dog under försökets gång noterades också en påfallande hård hjärtmuskulatur vid obduktion, något som troligen beror på låg syresättning av hjärtmuskulaturen.
Abstract This report is addressing Behind Armour Blunt Trauma (BABT), defined as the non-penetrating injury resulting from a ballistic impact on personal body armour. The protective vest may impede the projectile, but some of the kinetic energy is transferred to the body, causing effects such as pulmonary contusion, apnea, hypotension and occasionally death. Our aims of these studies have been to investigate physiological responses after high-velocity BABT, including EEG (study I). Furthermore, the safety criterion of "44 mm" for protective vests (study II), regulation and effects of apnea (study III), fluid resuscitation (study IV), effects of Trauma Attenuating Backings (study V) has been evaluated. Other findings include some previously unknown physiological responses after BABT, which has given us better understanding of body reactions after severe injuries. Anaesthetized pigs, wearing body armour on the right side of thorax, were shot with a standard 7.62 mm assault rifle (velocity approx. 800 m/s). We used body armours that allowed 19-42 mm impression in clay placed behind the vest. Different armour panels were used in the studies to address specific concerns. Several physiological parameters were thereafter monitored during two hours after the shot. Experimental protocol was similar in all studies, except from study III (in which one group received bilateral cervical vagotomy) and study IV, in which 2 groups received Ringer´s acetate (RA) or hypertonic saline with dextrane (HSD). In all studies we observed an immediate drop of blood pressure, desaturation of blood, increased pressure in the lung circulation, suppressed EEG-pattern and pulmonary contusion. Our observed EEG-changes indicate that high-velocity BABT induces brain dysfunction, for at least a couple of minutes, but in some cases during hours or until the animal died. Based on our results, the safety criteria of 44 mm should be considered insufficient when a vest is exposed to high-velocity bullets. Our results show that apnea after BABT is a vagally mediated reflex, that can be inhibited by vagotomy. Fluid resuscitation has limited effects on physiological parameters in our model, although HSD induces less oedema formation and a tendency to improved saturation compared to RA. In study II and IV, severe hyperkalemia was seen early after the trauma and several animals had serious arrhythmias. Haemoglobin was also elevated in seriously injured animals, a finding that was probably a defence mechanism in a lifethreatening situation. Animals that suffered from prolonged desaturation preceding death often showed dense cardiac tissue, a finding that would be interesting to evaluate in future studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182