Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

4D trajectory management decision support.

4D trajectory management decision support. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: David Lindgren, Anders Törne
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-25
Rapportnummer: (FOI-R--2450--SE)
Nyckelord Luftfart, Ledning, Flygledning
Keywords ATC, Air Traffic Control, Command and Control
Sammanfattning LFV Group utvecklar i internationell samverkan luftledningsmetoder som i framtiden ska tillåta miljövänligare och mer förutsägbara flygningar. Alltfler flygplan har idag möjlighet att automatiskt följa fyrdimensionella flygbanor, vilket innebär att piloten i förväg noggrant kan planera var på en geometrisk bana flygplanet ska befinna sig i varje ögonblick. Hur ska denna relativt nya styrteknik ur ett ledningsperspektiv effektivt utnyttjas för att minska flygtrafikens miljöpåverkan och öka passagerarkomfort och tidshållning? För att besvara denna och liknande frågeställningar utvecklar LFV Group nya ledningsmetoder som utvärderas genom omfattande simuleringar, där både markpersonal och piloter agerar i sina yrkesroller. FOI har under 2007 fört en dialog med LFV Group för att dels förstå ledningsproblematiken vad företrädesvis gäller flygplatsernas ankomstflöde, dels föreslå områden där FOI of LFV Group kan göra en gemensam insats för att föra lednings- och utvärderingsmetodiken framåt. Utan att dra några bestämda slutsatser beskriver denna rapport ett urval av dessa områden.
Abstract In international cooperation, LFV Group develops air traffic control methods that in the future will allow more predictable and environmentally friendly flights. An increasing number of aircraft have today capability to automatically follow four-dimensional (4D) trajectories, which means that the pilot can plan where, on a geometric trajectory, the aircraft should be at every time instant of the flight. How could this fairly new control technique be used to reduce environmental impact and improve passenger comfort and flight time keeping? To answer this and related questions, LFV Group develops new traffic control methods that are evaluated by extensive simulations, where both ground personnel and pilots act in their professional roles. The Swedish Defence Research Agency (FOI) has during 2007 studied this area, firstly to understand the issues related to airport approach control, secondly to propose areas where FOI and LFV Group jointly could advance both the control and the evaluation methodology. Without drawing any final conclusions, this document describes a selection of these development areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182