Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2007 avseende Försvarsmaktens koncernuppdrag inom forskningsområdet Metod- och utredningsstöd.

Årsrapport 2007 avseende Försvarsmaktens koncernuppdrag inom forskningsområdet Metod- och utredningsstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Almén
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-02
Rapportnummer: (FOI-R--2460--SE)
Nyckelord metoder, utredningar, värdering, perspektivplanering, beslutsunderlag, studier, modeller, operationsanalys
Keywords methods, analysis, assessment, evaluation, long term planning, decision support, studies, models, operational research, operational analysis, OA, OR
Sammanfattning I föreliggande rapport redovisar FOI de verksamheter under 2007 inom forsknings-område "Metod- och utredningsstöd" vilka hänför sig till Försvarsmaktens beställning av "Direkt OA-stöd till Försvarsmakten" samt två projekt inom ramen för Försvars-maktens samlingsbeställning. Den förra bedrivs av operationsanalysgrupper placerade i HKV, de två senare inom projekten FoRMA respektive OAM på FOI. OA-grupperna har lämnat stöd till arbetet med den långsiktiga försvarsmaktsutveck-lingen, försvarsplanen, den operativa planeringen, den direkta förbands- och funktions-utvecklingen liksom övningar och direkta insatser. Projektet FoRMA har under år 2007 inriktats på metod- och modellutveckling till stöd för perspektivplaneringen. Projektet OA-metoder har, inom ramen för såväl det löpande stödet till Försvarsmak-tens OA-grupper, som för Försvarsmaktens mer långsiktiga behov, bistått med metod-tillämpningar och utvecklat och utvärderat modeller. Verksamheten i delområdet Metod- och utredningsstöd bidrar till att ett genomarbetat, systematiskt underlag genereras i Försvarsmaktens studie-, planerings- och beslutspro-cesser. Den ekonomiska ramen för 2007 var 40,4 mnkr, varav 28,9 mnkr avser operationsana-lysgruppernas verksamhet.
Abstract This report summarises FOI's 2007 activities within the research area "Support to As-sessment, Evaluation and Analysis", which is linked to the Swedish Armed Forces taskings (to FOI) covering Direct OA Support, FoRMA and OA Methods. The former task is carried out using Operational Analysis groups placed within the Swedish Armed Foces HQ, and the latter tasks are carried out using project teams based at FOI. The Operational Analysis (OA) groups have supported long term planning, strategic and operational planning, force concept development, exercises and missions. The FoRMA project has during 2007 provided additional analytical support to long term planning. The OA Methods project has supported the OA-groups with development and evalua-tion of models and methods, with the aim of meeting immediate and long term needs. The Swedish Armed Forces benefits from the research within the research area As-sessment and Operational Analysis mainly through its planning and decision support function. Research area funding in 2007 totalled SEK 40.4 million, of which SEK 28.9 million covered the Operational Analysis groups.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182