Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2007 för FoT-området Miljöfrågor (FM).

Årsrapport 2007 för FoT-området Miljöfrågor (FM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Ahlberg
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-07
Rapportnummer: (FOI-R--2466--SE)
Nyckelord miljö, miljösäkerhet, toxikologi, provtagning, lysimeter, klimatkammare, ammunition, avveckling, livscykelaspekter, livscykelkostnader
Keywords environment, environmental security, toxicology, sampling, lysimeter, climate chamber, munition, demilitarisation, life cycle aspects, life cycle cost
Sammanfattning Rapporten sammanfattar uppnådda resultat under 2007 för forskningsområde Miljöfrå-gor (FM). Den förstudie om miljösäkerhet, som genomfördes under 2006, har under 2007 bearbe-tats ytterligare och nyttjats som utgångspunkt vid framtagning av förslag till en svensk strategi för miljösäkerhet på uppdrag av regeringskansliet. Ett förslag till revidering av nuvarande Handbok Miljö för Försvarsmakten (H Miljö) har tagits fram. I mars arran-gerade FOI ett nordiskt försvarsmiljöforskarmöte i Umeå. Projektet Provtagning för miljöriskbedömning har slutrapporterats. Under året har fält-analys genomförts på Camp Eagle Base i Bosnien och Hercegovina och en gemensam fältdag har genomförts tillsammans med Totalförsvarets skyddscentrum. FOI har del-tagit i en interkalibreringsstudie för toxikologisk karakterisering av lakvatten. Klimat-kammaren och lysimetrarna har under hösten startats upp i full funktion med automati-serad provtagning och online-övervakningssystem. Under hösten gjordes försök för att bestämma flöden och infiltrationshastigheter i lysimetrarna. En modell för avveckling av ammunition har presenterats. Denna innehåller bland annat en öppen strategisk avvecklingsplan för de kommande 3-5 åren. Vidare föreslås införandet av en beredningsgrupp DEMIL för att säkerställa att underlag och kompe-tens utvecklas. För att underlätta möjligheterna att ställa miljökrav vid upphandling har FOI presente-rat metoder och lösningar som kan användas av FMV. Metoderna presenteras utifrån hur de används och vad de får med i form av miljöeffekter samt vilka steg av livscy-keln som metoden hanterar.
Abstract This report summarises the results of the research program Environmental studies du-ring 2007. The pilot study regarding environmental security that was performed 2006 has been revised. The revised version has been used for the development of a tentative environ-mental security strategy for the Swedish government. Suggestions for revision of the Armed Forces Environmental management manual have been developed. A Nordic meeting for researchers in defence environmental issues was arranged in Umeå in March. The project for developing sampling strategies for environmental risk assessments is finished and reported. During 2007 field analyses have been performed at the Camp Eagle Base in Bosnia and Herzegovina. Together with the National CBRN Defence Centre a field sampling campaign has been performed. FOI has participated in an in-ternational inter calibration study concerning toxicological characterization of water from waste dumps. The climate chamber and the lysimeters are now fully working with automatic sampling and on line survey. During the fall tests were performed to deter-mine the flow and the infiltration velocities in the lysimeters. A model for the demilitarisation of munitions has been presented. It contains an open strategic demilitarisation plan for the coming 3-5 years. Furthermore it is suggested to set up a committee named DEMIL to ensure the development of documents and com-petence needed. In order to facilitate the introduction of environmental requirements in the acquisition process FOI has introduced methods and solutions to be used by the Defence Material Administration. The methods are presented in a systematic way depending on which environmental effects they include and where in the life cycle they are suited.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182