Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av sammanlagd mätosäkerhet enligt GUM : gammaspektrometri.

Beräkning av sammanlagd mätosäkerhet enligt GUM : gammaspektrometri. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henrik Ramebäck, Annika Tovedal, Ulrika Nygren, Petra Lagerkvist, Jan Johansson
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-27
Rapportnummer: (FOI-R--2470--SE)
Nyckelord Sammanlagd mätosäkerhet; GUM; osäkerhetsbudget; gammaspektrometri
Keywords Combined uncertainty; GUM; uncertainty budget; gamma spectrometry
Sammanfattning Beräkning av sammanlagd mätosäkerhet är ett viktigt kvalitetsmått för mätningar. Genom att beräkna den sammanlagda mätosäkerheten finns möjligheten att kunna jämföra mätresultat. Omvänt är jämförelse av mätresultat utan en sammanlagd mätosäkerhet inte möjligt. Vidare kan en osäkerhetsbudget, d.v.s. en analys av bidragen från de olika parametrarna till den sammanlagda mätosäkerheten, belysa vilka parametrar som dominerar den sammanlagda mätosäkerheten. Sådan kunskap kan exempelvis vara till hjälp i planering av mätningar. Denna rapport går kortfattat igenom den process som ligger till grund för beräkning av sammanlagd mätosäkerhet enligt GUM. Vidare beskrivs två verktyg för beräkningen. Till sist belyses tillvägagångssättet med exemplet gammaspektrometri.
Abstract Calculation of combined uncertainty of a measurement is an important quality measures, which gives the opportunity to compare measurement results. Without a combined uncertainty it is not possible to make such a comparison. Also, an uncertainty budget, i.e. an analysis of individual parameters' contribution to the combined uncertainty, is important since it reveals which parameters that dominate the combined uncertainty. Such knowledge can serve as a help in planning of measurements. This report presents briefly the process for the calculation of combined uncertainty according to the GUM approach. It also presents two tools the calculation, and an example of a gamma spectrometric measurement is given as well

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182