Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU:s framtida förmågeutveckling - Uppföljningen av Headline Goal 2010.

EU:s framtida förmågeutveckling - Uppföljningen av Headline Goal 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Sundberg, Eva Hagström Frisell
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-25
Rapportnummer: (FOI-R--2479--SE)
Nyckelord EU, förmågeutveckling, Headline Goal, militär förmåga, civil förmåga, civil-militär samordning, EDA, NATO, kapacitetsutveckling, EU-ordförandeskap, capability development, military capabilities, civilian capabilities, civil-military coordination, EU Presidency
Sammanfattning Utformningen av EU:s framtida arbete med förmågeutveckling kommar att vara föremål för diskussioner i EU under de närmaste åren. I dagsläget är de flesta parter överens om att EU inte behöver anta en ny militär målsättning efter Headline Goal 2010. Istället anses den långsiktiga plan, Capability Development Plan, som utarbetas av EDA vara ett viktigt verktyg för att styra arbetet med att åtgärda EU:s konstaterade förmågebrister. En ny eller förändrad säkerhetsstrategi kan emellertid leda till en ny militär målsättning. En viktig uppgift under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 kommer att vara att hålla intresset för EU:s förmågeutveckling vid liv samt att regelbundet utvärdera de brister som finns och de framsteg som görs. Skulle en ny säkerhetsstrategi antas kan det även bli aktuellt för Sverige att medverka i utformningen av ett nytt Headline Goal. Sverige skulle också kunna ta fasta på det intresse som finns för en större civil-militär samordning av förmågeutvecklingen inom EU.
Abstract The future of the EU capability development will be subject to discussions within the EU in coming years. Today most parties agree that there is no need to formulate a new target post Headline Goal 2010. Instead, the longer-term Capability Development Plan, which is currently being developed by the EDA, is judget as an important tool for capability development and shortfall management in the EU. A new or revised security strategy may, however, lead to a new Headline Goal. It will be important for Sweden during its Presidency in 2009 to maintain capability development high on the political agenda and regularly evaluate shortfalls and the progress made in addressing them. In case a new security strategy is adopted Sweden might also become involved in elaborating a new Headline Goal. Sweden could take advantage of the generally wide interest in furthering coordination of the civilian and military capability development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182