Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användartest LKS demonstrator version 3.

Användartest LKS demonstrator version 3. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Castor, Jenny Lindoff, Magdalena Hammervik
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-08
Rapportnummer: (FOI-R--2485--SE)
Nyckelord ledningskrigföring, demonstrator, telekrig, nätverksoperationer, informationsoperationer, människa system inetraktion, värdering, MSI, LKS, CNO
Keywords command and controll warfare, demonstrator, electronic warfare, computer network operations, onformation operations, human factors, man system interaction, evaluation, MSI, LKS, CNO
Sammanfattning FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator, LKS. Syftet är att kunna visualisera effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Föreliggande rapport beskriver det fjärde experimentet eller användartestet med användare från Försvarsmakten. Experimentet genomfördes med version 3 av LKS-demonstratorn. Upplägget på experimentet liknar till stor del tidigare experiment. Denna rapport fokuserar dock på insamling av information kring gränssnitt och funktionalitet som kan användas i FEDEP modelleringen för nästa version av demonstratorn. Nytt för detta experiment var också test av ett mer modulärt utformat scenario, att officerarna som deltog spelade mot spelledningen istället för mot varandra som tidigare, samt förekomst av mer funktionalitet för nätverksoperationer. De tre experimentdeltagarna spelade staben för en insatsstyrka som agerade i ett scenario där uppgiften var att upprätthålla stabilitet i ett insatsområde där aktiviteten hos en irreguljär styrka resulterade i ett antal incidenter som staben måste hantera. De två styrkorna hade tillgång olika typer av medel och motmedel för telekrigföring (EW/TK) och nätverksoperationer (CNO). Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga skulle kunna mätas samt att ta fram behov av funktionalitet för framtida versioner av demonstratorn. Datamängden är för liten för att kunna dra generella slutsatser om ledningsförmåga och enbart exempel på hur data kan se ut presenteras i rapporten. Detta eftersom experimentets huvudsyfte var att samla in användarnas åsikter och erfarenheter som indata till demonstratorns fortsatta utveckling.
Abstract FOI develops a demonstrator of the Command & Control Warfare Simulator (LedningsKrigföringsSimulator, LKS) on a FMV awarded contract. The purpose is to visualize effects of command and control warfare (C2W) on command and control ability. The current report describes the fourth experiment or user test with users from the Swedish Armed Forces. The experiment was conducted with version 3 of the demonstrator. The experimental method used was similar to previous experiments, while the current report focuses on the collection of design input for functionality and interfaces, to be used in the FEDEP process for the next version of the demonstrator. New for this experiment was also a test of a new more modular scenario, that the participating officers played against the design team instead of against each other, and added computer network operations functionality. The three participants manned a command staff controlling a rapid deployment force responsible for stability in an operational area, where the activity of an irregular force resulted in a number of incidents that the command staff had to manage. Both sides in the conflict had a number of electronic warfare and computer network operations actions at their disposal. Behavioral data collection was performed using behavioral science methods with the purpose of testing if and how C2 ability can be measured as well as extracting functionality needs for future versions of the demonstrator. However, the amount of data collected is too small to make any conclusions regarding command and control warfare and only examples of how data can be analyzed will be presented. The reason for this is that the main purpose of the experiment was to collect user opinions and experiences for the continued development of the demonstrator.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182