Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strömmar av vatten och politik - en studie om policyprocesser och anpassning.

Strömmar av vatten och politik - en studie om policyprocesser och anpassning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Marie Åkesdotter
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-09
Rapportnummer: (FOI-R--2492--SE)
Keywords klimatanpassning, policyförändring, windows of opportunity, kunskapsöverföring, adaptation to climatic change, policy change, research which becomes common knowledge
Sammanfattning Kännetecknande för framgångsrika samhällen är god anpassningsförmåga såväl till sociala förändringar som till naturens variationer, exempelvis klimatförändringar. Klimatförändringar är komplexa, dynamiska, icke-linjära processer med stor osäkerhet kring tidsperspektiv, risker och konsekvenser. Samhällets sårbarhet påverkas av klimatförändringar och en kombination av fakforer som geografisk sårbarhet, en tätbefolkad och tätbebyggd kustzon, bristande dagvattenbehandling, hårdgjorda ytor, saltvatteninträngning och högt grundvattenuttag. Osäkra förhållanden skapar därmed ett ökat tryck på samhället att agera i förebyggande syfte. Allfler aktörer involveras nu i uppgiften att anpassa samhälet till förväntade effekter av klimatförändringarna. Trots detta, tar en minoritet av Sveriges kommuner hänsyn till klimatförändringar vid sin fysiska planering. På många håll byggs det i områden som redan är kända som sårbara för klimatförändringar. Vissa geografiska områden karakteriseras av problematik som förstärker effekterna av klimatförändringarna. Skånekusten är ett av dessa områden, där människor under alla tider fått anpassa sig till kusterosion, återkommande högvatten, låglänta områden och landsänkning. I denna studie undersöks samhällets anpassningskapacitet. Studien bygger på en jämförande fallstudie av två olika policyprocesser i klimatanpassning, i kustkommunerna Vellinge och Lomma i sydvästra delen av Skåne. I studien undersöks underliggande faktorer som kan förklara drivkrafter bakom förebyggande åtgärder i kommuner, dvs. aktiviteter som stärker kommuner att möta klimatförändringar och effekter av dessa. Det teoretiska ramverket består av tre teoretiska ansatser för policyförändringar i socialekologiska system och klimatanpassning, ett aktörscentrerat strukturellt perspektiv, ett systemorienterat och ett processorienterat perspektiv. Studiens resultat bygger på 14 intervjuer med centrala politiker, tjänstemän och intressenter från lokalsamhället. Studien bygger även på rapporter, en medborgarundersökning från SCB, tidningsartiklar, kommunala handlingar, hemsidor och litteratur. Resultatet visar att Vellinge kommun var åratal före Lomma kommun med att implementera strategier för anpassning. Startskottet för policyförändringen var uppmärksammandet av sårbarheten i det ekologiska systemet, något som fick negativa effekter i det sociala systemet. Händelsen ledde tillen intensiv debatt, dvs. ett politiskt skeende och ett möjlighetsfönster (windowa of opportunity) som öppnades (policy window). Drivkrafter i policyprocessen och policyförändringen var centrala aktörer och bakomliggande nätvrk med tillgång till kunskap om det ekologiska systemet. Resultatet tyder på att kunskap och förståelse för ekologiska system är väsentligt för att åstadkomma policyförändringar gällande klimatanpassning.Fördjupad kunskap kräver forskning, men forskning i sig är inte tillräckligt. Det avgörande är att kunskapen överförs till beslutsfattarna. Kunskapen be
Abstract One of the distinguishing features of successful societies is the ability to adapt to change, both social and natural changes like climate change. Climate change is a complex, dynamic, non-linear process with a great deal of uncertaninty concerning the time perspective, risks and consequences. A combination of factors like , The number of actors working to prepare the society for the expected impacts of climate change and variability is increasing. However, more than half of Sweden´s municipalities do not consider changing climatic conditions when planning, and often even allow the construction of new living areas in places that are known to be climatically vulnerable. Certain geographical areas in Sweden are characterized by environmental problems which enhange the predicted effects of climate change.The coast of Scania (Skåne) is one such area, where people for a long time have had to adjust to conditions like coastal erosion, recurring high tides, low lying areas and sinking land. The following study elaborates the politics of adaptive capacity. It is based on a comparative case study of two different plicy processes regarding adjustments to climate conditions in the coastal municipalities of Vellinge and Lomma in south-western Scania. In other words, this study explores the underlying factors that can explain what drives anticipatory measures to strengthen the ability and possibility to handle effects related to climate change. The theoretical framework consists of theories regarding policy changes in social ecological systems, and adaptation to climate. A structural actor based perspective, as well as system oriented and process oriented perspectives, have been applied. The results are based on 14 interviews with key politicians, officials and stakeholders from non--governmental organizations. The study is also based on reports, a citizen´s from Statistics Sweden (SCB), newspaper articles, municipal documents, web sites and literature. The results show that the municipality of Vellinge inplemented adaptation strategies years before Lomma municipality. The policy change was triggered by observed vulnerabilities in the ecological systems which affected the social systems. It resulted in an intense debate (a window of opportunity), which in turn opened a policy window. There are two driving forces in policy process: central actors and shadow networks with access to knowledge. The results show that knowledge and understanding of ecological systems is essential for policy changes in climate adaptations. More research is needed, but research by itself will not be sufficient; research and knowledge must be transferred to the decision-makers. Knowledge transferring is also important for officials and the public since an understanding of ecological systems is necessary for forming attitudes and for planning a society with the ability to meet climate change and the insecurities which are connected with it.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182