Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU- Russian partnership to reduce bio-threats and fight disease outbreaks.

EU- Russian partnership to reduce bio-threats and fight disease outbreaks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Roger Roffey
Ort: Stockholm
Sidor: 102
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-08
Rapportnummer: (FOI-R--2493--SE)
Keywords biologiska vapen, bioterrorism, biologisk säkerhet, hotreducerande program, EU, G 8 partnerskapet, hälsosäkerhet, icke-spridning, Ryssland, biological weapons, biosecurity, Cooperative Threat Reduction, G 8 Global Partnership, health security, non-proliferation, Russia
Sammanfattning Studien beskriver hur ett förbättrat samarbete kan uppnås mellan EU och Ryssland liksom stater i Östeuropa och Centralasien. Sedan lång tid har samarbete förekommit inom flera områden samt när det gäller icke-spridning från det forna sovjetiska biologiska vapenprogrammet. En genomgång görs av s.k. hotreducerande program inom det biologiska området. Dessa behöver breddas och tänkbara åtgärder för att uppnå det från EUs sida diskuteras.Genom ett aktivare samarbete med internationella partners kan en ökad effektivitet och integration uppnås i systemen för de globala nätverken för övervakning av infektionssjukdomar och för den biologiska beredskapen för alla berörda. Förslagsvis kan "centres of excellence" för samverkan inom krishantering, biologisk beredskap, utveckling av diagnostik, medicinskt skydd och utbildning inom biologiskt skydd och säkerhet samt till stöd för epidemiologisk övervakning skapas. Ett angeläget område med potential för givande samarbete kan vara studier av hur de förväntade klimatförändringarna på 5-30 års sikt kan komma att inverka på mönstret av infektionssjukdomar i de europeiska delarna av Ryssland, Ukraina och Vitryssland liksom i grannländer inom EU samt de risker som det kan innebära. Uppmuntra införandet av internationellt accepterade riktlinjer för biologiskt skydd och säkerhet inom Ryssland och de Östeuropeiska och Centralasiatiska länder då de är nödvändiga för utländska investeringar och för främjandet av en skydds- och säkerhetskultur. Ett annat område kan vara gemensamma program när det gäller skydd och beredskap mot bioterrorism. Gemensamma satsningar inom bioteknik under förutsättning att Ryssland kan skapa en företagsvänlig miljö för sådana. Ryssland har mycket att bidra med i samarbeten men då krävs att Ryssland arbetar som en aktiv partner. Denna rapport utgör också en uppdatering av tidigare arbete inom området och kan utgöra ett bakgrundsmaterial inför det svenska ordförandeskapet inom EU 2009.
Abstract The aim of this study was to discuss improved partnerships between the EU and Russia as well as with other Eastern European and Central Asian (EECA) countries.For a long time cooperation has been ongoing in several areas as well as to prevent the profileration from the former Soviet biological weapons programme. The threat reduction activities in the biological area need to be widened in scope and measures that could be promoted by the European Union are discussed. Through a more active cooperation with international partners the efficiency and better integration with global networks on disease surveillance and biological preparedness response can be achieved for all involved. Potential centres of excellence for collaboration on crisis management, bio-preparedness, for development of diagnostics, medical countermeasures and biosecurity/biosafety training as well as supporting epidemiological surveillance training could be created. One area of mutual concern with potential for mutual beneficial partnership could be to study how the climate changes anticipated in 5-30 years will influence the infectious disease patterns in the European part of Russia, Ukraine and Belarus as well as in bordering countries of the EU and the risks involved for partners. Encouraging internationary accepted biosafety and biosecurity practices at Russian and other EECA institutes will be essential in promoting Western investments and creating a safety culture that will have multiple benefits. Another area could be joint programs to develop protection and preparedness against bioterrorism. Commercial endeavours in biotechnology could be promoted depending on Russia being able to create a more business friendly enviroment. Russia has much to offer for cooperation but this will not happen without avtive Russian partnership. The report can also be seen as an updating of previous work in this area and can also serve as a background paper on these issues in preparation for the Swedish Presidency of the EU in 2009.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182