Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användartest LKS nr 5.

Användartest LKS nr 5. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Hammervik, Magnus Sparf, Martin Castor, Peter Berggren, Peter Klum, Lars Tydén
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-06-10
Rapportnummer: (FOI-R--2505--SE)
Nyckelord Ledningskrigföring, ledningsförmåga, demonstrator, telekrig, nätverksoperationer, informationsoperationer, människa system interaktion, värdering, MSI, LKS, CNO.
Keywords Command and control warfare, command and control ability, demonstrator, electronic warfare, computer network operations, information operations, human factors, man system interaction, evaluation, MSI, LKS, CNO.
Sammanfattning FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator, LKS. Syftet är att kunna visualisera effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Föreliggande rapport beskriver det femte experimentet eller användartestet med användare från Försvarsmakten. Experimentet genomfördes med version 3 av LKS-demonstratorn, med några tillägg av nyutvecklad funktionalitet. Upplägget på experimentet liknar till stor del tidigare experiment, och med samma scenario som under experiment fyra. De fyra experimentdeltagarna spelade staben för en insatsstyrka som agerade i ett scenario där uppgiften var att upprätthålla stabilitet i ett insatsområde där aktiviteten hos en irreguljär styrka resulterade i ett antal incidenter som staben måste hantera. De två styrkorna hade tillgång olika typer av medel och motmedel för telekrigföring (EW/TK) och nätverksoperationer (CNO). Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga kan mätas. Datamängden är för liten för att kunna dra generella slutsatser om ledningsförmåga och enbart exempel på hur data kan se ut presenteras i rapporten. Detta eftersom experimentets huvudsyfte var att samla in erfarenheter som underlag till fortsatt utveckling av scenario, experimentdesign och datainsamling.
Abstract FOI develops a demonstrator of the Command & Control Warfare Simulator (LedningsKrigföringsSimulator, LKS) on a FMV awarded contract. The purpose is to visualize effects of command and control warfare (C2W) on command and control ability. The current report describes the fifth experiment or user test with users from the Swedish Armed Forces. The experiment was conducted with version 3 of the demonstrator, with minor additions of newly developed technical functionality. The experimental method used was similar to previous experiments and with the same scenario as experiment four. The four participating officers manned a command staff controlling a rapid deployment force responsible for stability in an operational area, where the activity of an irregular force resulted in a number of incidents that the command staff had to manage. Both sides in the conflict had a number of electronic warfare and computer network operations actions at their disposal. Behavioral data collection was performed using behavioral science methods with the purpose of testing if and how C2 ability can be measured. However, the amount of data collected is too small to make any conclusions regarding command and control warfare and only examples of how data can be analyzed will be presented. The reason for this is that the main purpose of the experiment was to collect experiences for the continued development of the scenario, experiment design and data collection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182