Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömning av örlogshamnarna Rindö, Berga, Göteborg, Skredsvik, Karlskrona, Härnösand och Fårösund : MIFO 1- och MIFO 2-undersökning.

Miljöriskbedömning av örlogshamnarna Rindö, Berga, Göteborg, Skredsvik, Karlskrona, Härnösand och Fårösund : MIFO 1- och MIFO 2-undersökning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Birgitta Liljedahl, Rune Berglind, Christina Edlund, Per Leffler, Håkan Wingfors, Ulf Qvarfort, Jan Sjöström
Ort: Umeå
Sidor: 97
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-08-14
Rapportnummer: (FOI-R--2507--SE)
Nyckelord örlogshamn, sediment, riskklass, tennorganiska föreningar
Keywords naval base, sediment, risk class, organic tin compounds
Sammanfattning FOI har på uppdrag av Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet genomfört undersökningar motsvarande MIFO 1 och 2 för örlogshamnarna. Undersökningen har efter diskussion med beställare avgränsats till sediment i hamnbassängerna och med prioritet av analyser av organiska tennföreningar vid Berga, Rindö, Göteborg, Skredsvik, Härnösand och Karlskrona. I föreliggande rapport redovisas resultaten av dessa undersökningar och en slutlig riskklassning av hamnbassängerna. Häri ingår också resultaten från en miljöundersökning av Fårösunds örlogshamn som genomförts i ett senare skede. Vid hamnarna Skredsvik och Härnösand har även en kompletterande jordprovtagning genomförts. I Skredsvik har denna fokuserats på en helikopterplatta och en byggnad för explosivämneshantering, samt i Härnösand på ett område för underhåll av fartyg. Resultaten från den slutliga riskklassningen redovisas nedanstående tabell. Objekt (hamnbassäng) Skyddsvärde Framträdande föroreningsprofil MIFO-riskklass Motiv Berga Måttligt TBT1 (Hg2, Märsgarnsbassängen) 2 Baserat på en punkt med mycket hög TBT-halt men med okänd utbredning Rindö Måttligt TBT 3 Låga till måttliga TBT-halter Göteborg Måttligt TBT, PCB3, PAH4 3 Låga till måttliga halter PCB och PAH, enstaka hög halt TBT Skredsvik Måttligt TBT, PAH, PCB 3 Låga till måttliga halter TBT, PAH, PCB Karlskrona Måttligt TBT, Cu5, Pb6, Hg, PAH, kolväten7 2 Punktvis mkt höga TBT och metallhalter Härnösand (båtslip) Måttligt TBT, Cu, Zn8 29 Mycket höga halter vid slip Fårösund Måttligt TBT, PCB, PAH, Cu, Zn, Pb 3 I sedimenten bitvis höga halter av TBT. Dock ej för hamnar ovanliga värden. 1 Tributyltenn; 2 Kvicksilver; 3 Polyklorerade bifenyler; 4 Polycykliska aromatiska kolväten; 5 Koppar; 6 Bly; 7 Opolära alifatiska/totalt extraherbara kolväten; 8 Zink; 9 Slipsandshögen
Abstract On commission by the Swedish Armed Forces, FOI has performed environmental investigations of seven former naval bases (delimited to the basins and a priority on analyses of organic tin compounds); Berga, Rindö, Göteborg, Skredsvik, Härnösand, Karlskrona and Fårösund. This report presents the results from these studies and a final classification of assembled environmental risk of the sediment basins; according to the Swedish official method for investigation of polluted areas (MIFO). Complementary soil sampling has been carried out at a helicopter area and a building used for handling explosives at Skredsvik, and at an area for boat maintenance at Härnösand. The results of the risk classification are, in brief, shown in the table below. Object (harbour basin) Protective value Prominent contamination profile MIFO risk class Motivation Berga Moderate TBT1 (Hg2, Märsgarn basin) 2 Based on one point having very high TBT concentration and unknown areal extent Rindö Moderate TBT 3 Low to moderate TBT concentration Göteborg Moderate TBT PCB3, PAH4 3 Low to moderate concentration of PCB and PAH, occasional high TBT conc. Skredsvik Moderate TBT, PAH, PCB 3 Low to moderate concentrations of TBT, PAH, PCB Karlskrona Moderate TBT, Cu5, Pb6, Hg, PAH, hydrocarbons7 2 Occasional very high concentrations of TBT and metals Härnösand (boat maintenance area) Moderate TBT, Cu, Zn8 29 Very high concentrations at the grinding place Fårösund Moderate TBT, PCB, PAH, Cu, Zn, Pb 3 Occasional high concentrations of TBT but considered normal as to marinas 1Tributyltin; 2 Mercury; 3 Polychlorinated biphenyls; 4 Polycyclic aromatic hydrocarbon; 5 Cupper; 6 Lead; 7 Unpolar hydrocarbons/total extractable hydrocarbons; 8 Zinc; 9 Sand from grinding of boat hulls

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182