Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: Metod, byggstenar och Exempel.

Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: Metod, byggstenar och Exempel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Henrik Carlsen, Karl Henrik Dreborg
Ort: Stockholm
Sidor: 125
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-22
Rapportnummer: (FOI-R--2512--SE)
Nyckelord klimatförändringar, anpassning, samhällsplanering, osäkerhet, socioekonomiska scenarier
Keywords climate change, adaptation, societal planning, uncertainty, socio-economic scenarios
Sammanfattning Det finns ett behov av socioekonomiska scenarier i klimatanpassningsarbetet för att hantera osäkerhet om den långsiktiga samhällsutvecklingen. de klimatscenarier som FN:s klimatpanel (IPCC) presenterar visar att i ett hundraårsperspektiv skiljer de sig väsentligt åt. På 25-30 års sikt däremot ligger scenarierna nära varandra när det gäller klimatförändringen, medan samhället kan utvecklas i olika riktningar. Därför är samhällsutvecklingen mer osäker än klimatets förändring i det tidsperspektivet som också är vanligt vid samhällsplanering. Eftersom åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat kan få olika effekter beroende på socioekonomiska förhållanden i framtiden, behövs scenarier som täcker in flera möjliga utvecklingar. Till skillnad från prognoser över enskilda faktorers utveckling (t.ex. BNP eller demografin), kan scenarier fånga strukturella förändringar av samhället. Denna rapport redovisar en etapp i utvecklingen av ett scenarioedskap för arbetet med klimatanpassning i kommuner, regioner och sektorer (myndigheter och andra aktörer). Verktygetskall sedan vidareutvecklas i fallstudier i några regioner med målet att bli anpassningsbart esfter olika användares intressefokus inom klimatanpassning. Vi utvecklar därför här främst byggstenar i form av omvärldsfaktorer med olika tänkbara tillstånd och en metodik för att kombinera dem till scenarier. Rapporten redovisar huvuddragen i scenariometodiken och byggstenar till scenarier i form av socioekonomiska omvärldsfaktorer av särskild betydelse för klimatanpassningsarbete. De 13 omvärldsfaktorerna är Demografi Världens hantering av utsläpp av växthusgaser Internationellt klimatanpassningsarbete Svensk ekonomi Ideologi och social sammanhållning Uppfattning om klimatförändringar Svensk förvaltningskultur Miljöstyrning Glöbalt energiparadigm Svenskt energiparadigm Markanvändning Bebyggelsemönster Transporter För varje faktor anges olika tänkbara framtida tillstånd. En bärande idé i metoden är att en unik uppsättning socioekonomiska Sverigescenarier skall tas fram för varje unik planeringssituation: Den nationella nivån skall belysas från den akuella frågeställningen. Rapporten innehåller också tre exempel på socioekonomiska scenarier. Dessa har skapats utifrån en generell frågeställning om vad som påverkar klimatanpassning. Socioekonomiska scenarier kan vara ett stöd i anpassningsarbetet på flera sätt. De kan visa på utmaningar, både hot och möjligheter, förknippade med olika utvecklingsriktningar för samhället. De kan också ge idéer till anpassningsåtgärder genom att vidga föreställningen om vad som kan hända. De kan vidare ge underlag för värdering av åtgärder och kombinationer av åtgärder utifrån den effekt de kan bedömas ha i de olika scenarierna. En sådan värdering kan göra det lättare att utveckla en strategi som fungerar i flera tänkbara framtider.
Abstract This is a need for socio-economic scenarios in climate change adaptation work in oder to help planners cope with uncertainty, of the long term development of society. The United Nations´Panel of Climate Change (IPCC) has developed climate scenarios with substantially different climate characteristics in a hundred years´perspective. However, in a 25-30 years´perspective, which is very long term in societal planning, the difference between the scenarios is small, while society may develop in different directions. Since measures of adaptations to a changing climate may have different impacts depending on future socio-economic conditions, there is a need for scenarios that describe different possible developments. With a time frame of 25 years scenarios are more useful than projections of single factors such as GDP or demography, because scenarios can capture structural changes of society. This report presents results from a first step of the development of a scenario tool for climate adaption work in municipalities, regions and sectors of society in Sweden. The tool is to be further developed in regional case sstudies with the aim to make it adaptable to the specific focus of interest of various planning agencies. Therefore, we primarily concentrate on developing external factors and different possible futures states for these, and a methodology for combining them into scenarios. The report presents the main steps of the scenario methodology and building blocks for the scenario construction consisting of socio-economic factors of special importance for climate adaption work. The 13 socio-economic factors RE: Demography International mitigation policy International climate change adaptation policy Swedish economy Ideology and social cohesion Climate change perception Swedish governance Environmental policy Global energy paradigm Swedish energy paradigm Land use Built environment Transportation For each factor different possible future states are suggested. It is a leading idea that a specific set of Swedish socio-economic scenarios should be tailored for each specific planning situation: The national leved will be described from the point of view of the actual focal issue. The report also entails three examples of socio-economic scenarios. However, these have been designed on the bases of the general question of what impacts the conditions for climate change for Sweden at large. Socio-economic scenarios can support adaptation work in several ways. They can reveal challenges, both opportunities and threats, related to different directions of development for society. Scenarios may also elicit ideas of adaptation measures by widening the perceptions of what may happen in the future. Furthermore, they may be used for assessing measures or combinations of measures as regards the impact they will have in the different scenarios. Such an assessment may facilitate the development of a strategy that works reasonably well under several plausible

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182