Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning.

Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Riitta Räty
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-06-02
Rapportnummer: (FOI-R--2513--SE)
Nyckelord energi, styrelser, genus, indirekt energi, transporter
Keywords energy board members, gender, indirect energy, transport
Sammanfattning Den här rapporten presenterar en studie av hur kvinnor och män använder energi i Sverige och i vilken mån de bestämmer över energins produktion och distribution. Rapporten är en del av ett större projekt där situationen i tre olika EU-länder (Sverige, Tyskland och Spanien) jämförs. De svenska resultaten visar att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i energiföretagens styrelser, lika underrepresenterade som bland Svenska företag i övrigt. Det finns dock stora variationer mellan olika företag. 11 av de 165 energiföretag som ingått i studien har mer än 40 procent kvinnliga styrelsemedlemmar, och i 52 företag finns ingen kvinnlig styrelsemedlem alls. Den enda signifikanta förklaringen som vi kunnat hitta när vi studerat extremerna är företagens storlek. Större företag har också en större andel kvinnor. Kompletterande intervjuer med vissa företag bekräftar debatt och forskning som säger att företagen själva gärna hävdar att det största hindret för förändring är att det saknas kvalificerade kvinnor. Vi går kort igenom vanliga motargument, som går ut på att kvinnor ofta ses som bristfälliga för att mannen är norm, och att manliga nätverk tenderar att bevara rådande strukturer. Vi har beräknat ensamstående kvinnors och mäns direkta och indirekta energianvändning. För både kvinnor och män finns det ett starkt samband mellan storleken på utgifterna och energianvändningsnivån, vilket man också funnit i många andra studier. Resultaten visar också att ensamstående män utan barn gör av med 20 procent mer energi än kvinnor i samma situation, och att män lägger avsevärt mer energi på transporter än vad kvinnor gör. Män har en högre energiintensitet (MJ per krona) för sina inköp relativt kvinnor i alla inkomstgrupper. 40 procent av männens totala energianvändning går till transporter, medan motsvarande andel för kvinnor bara är 25 procent. Vi diskuterar detta mot bakgrund av att män visat sig vara mindre benägna än kvinnor att vidta åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan. Vi har sett liknande energiskillnader mellan kvinnor och män när vi analyserat ensamstående män och kvinnor med barn, även om skillnaderna är mindre påtagliga. Också skillnaderna mellan unga kvinnor och män är tydliga när det gäller energianvändningen för transporter. Det betyder antagligen att de könsskillnader man ser i dag inom denna sektor och inom befolkningen i stort kommer att bestå i framtiden. I rapporten presenterar vi också idéer till fortsatt forskning: till exempel longitudinella studier av styrelsers sammansättning och kopplingen till lönsamhet, koldioxiutsläpp från kvinnors och mäns konsumtion samt hur styrmedel kan utformas för att nå män och kvinnor på effektivaste sätt.
Abstract This study examined how women and men in Sweden use energy and the degree to which they decide over its production and distribution. The study forms part of an ongoing larger project within three different EU countries where Sweden, Germany and Spain are being compared. The results from Sweden showed that women are heavily under-represented on the board of energy companies, in fact equally under-represented as in Swedish companies at large. However large variations occurred, with the proportion of women on the board being more than 40% in 11 of the 165 companies studied and zero in 52 companies. The only significant explanation found when these extremes were examined was company size, in that larger companies had a higher proportion of women on the board. Board size bore no relation to the number of employees in the company or the turnover. Complementary material from interviews with specific companies confirmed the impression derived from current debate and research, namely that companies tend to cite lack of qualified women as the main obstacle to change. Other common arguments against the inclusion of women were that women are often seen as inadequate when judged by male norms and that male networks tend to preserve current structures. Calculations of energy consumption by single women and men, including direct and indirect energy use. For women and men alike there is a string correlation between level of expenditure and levels of energy use, also found in other studies. The results also showed that single men with no children used 20% more energy than women with a similar family situation and that men used substantially more energy in transport than women. Men have a higher energy intensity (MJ per SEK) for their expenditures than women in all income groups. For men, 40% of total energy use was attributible to transport, while the corresponding figure for women was 25%. These results are discussed against the background that men tend to be less receptive than women to lowering emissions of greenhouse gases from transport activities. Similar differences in energy levels between men and women were observed when single parents with children were analysed, but the differences were less pronounced. The level of expenditure was the most important variable for total level of energy use for both women and men, a finding also in line with previous research. The differences observed between single young women and men regarding energy for transportation indicate that gender differences within this sector and within the population at large will persist in the future. Suggestions for further research include longitudinal studies of the composition of company boards, investigations relating emissions of carbon dioxide to the consumption patterns of women and men and studies of how policy instruments that influence women and men in an effective way could be devised.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182