Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Literature Survey on Hybrid Composites.

A Literature Survey on Hybrid Composites. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Joakim Schön
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-27
Rapportnummer: (FOI-R--2514--SE)
Nyckelord hybridkomposit, hybridmaterial, fiber metall laminat, Glare
Keywords hybrid composite, hybrid material, fiber metal laminates, GLARE
Sammanfattning Ett antal hybridstrukturer som har utvecklats finns rapporterade i litteraturen. Huruvida någon av dem har ingått i kommersiella tillämpningar är okänt för författaren. För krävande tillämpningar såsom i flygplan kommer mycket mer provning att krävas. I de flesta fall som rapporterats används metall i hybridstrukturen för att hålla nere kostnaden. I takt med att kompositer blir billigare minskar det behovet. Bland hybridmaterial är fiber metall laminat det i särklass intressantaste typen av material. Inom gruppen fiber metall laminat används GLARE i flygplanskroppen på A380. Ifall man skulle lyckas utveckla ett korrosionståligt material där man använder kolfiberkomposit tillsammans med aluminium, CARALL, skulle man få ett väldigt konkurrenskraftigt material. Hybridförband visar lovande resultat men kostnaden att tillverka sådana förband är förmodligen hög vilket gör att metoden endast är intressant för högt belastade förband. Radarabsorberande kompositer är en intressant tillämpning vilket kan komma att användas i framtiden. Eftersom absorptionstoppen är smal krävs ytterligare utveckling för att göra toppen bredare eller att man vet vid vilka frekvenser framtida radarsystem opererar.
Abstract Several hybrid structures which have been developed are reported in the literature. Whether any of these have appeared in commercial applications is unknown to the author. For critical applications such as aeronautics a considerable amount of additional testing needs to be done. In most cases the reason to keep metals in the hybrid structure seems to be to keep costs down although in some cases the goal is to combine the properties of metals and composites. As composites become cheaper the need for hybrid structures might decrease. Among hybrid materials fiber metal laminates is by far the most interesting class of materials and among different fiber metal laminates GLARE is used in the fuselage of A380. If it would be possible to create a corrosion-resistant material using carbon fiber composites together with aluminium, CARALL, a very competitive material would be the result. In addition hybrid joints show interesting results. But, the cost associated with manufacturing the material will probably be high, making the approach interesting only for highly loaded joints. Radar absorbing composites is an interesting application which might be used in the future. Since the reflection loss peak is narrow, further development is needed to broaden the peak or a good understanding of any future threat-radars frequency is required.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182