Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An impulsiveness correction factor for multiple Middleton Class A sources.

An impulsiveness correction factor for multiple Middleton Class A sources. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karina Fors, Kia Wiklundh
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-06-23
Rapportnummer: (FOI-R--2515--SE)
Nyckelord Gauss approximation, felsannolikhet, BEP, interferensmiljö, impulsiveness correction factor, ICF, telekonflikt
Keywords Gaussian approximation, bit error probability, BEP, interference environ-ment, impulsiveness correction factor, ICF, intersystem-interference
Sammanfattning För att kunna förebygga kritisk prestandapåverkan hos digitala kommunika-tionssystem, är det nödvändigt att analysera situationer där elektrisk utrust-ning och radiosystem är samlokaliserade. I sådana analyser är det nödvän-digt att kunna använda förenklade matematiska modeller. För detta ändamål, är det brukligt att använda den Gaussiska approximationen för interferenser. Dock, speciellt för pulsmodulerade signaler, har approximationen visat sig kunna ge mycket stora fel. För höga signal interferens förhållanden kan bit-felshalten bli mycket högre än vad den Gaussiska approximationen ger. I tidigare arbete, har en s.k. korrektionsfaktor (ICF) föreslagits kunna använ-das på den Gaussiska approximationen för att minska felet. Korrektionsfak-tor har undersökts för ett binärt fasskiftsmodulerat (BPSK) system. Korrek-tionsfaktorn har tidigare även undersökts för två varianter av interferenser. En interferens bestående av flera pulsmodulerade AWGN-signaler och en bestående av multipla störkällor i form av en pulsmodulerad AWGN-signal samt en BPSK-modulerad signal. För dessa fall visade sig korrektionsfak-torn inte fungera lika bra som för fallet med bara en pulsmodulerad AWGN-signal. Därför har en flexibel brusmodell (Middleton Class A) undersökts här. Den undersökta brusmodellen kan parametersättas så att en stor varia-tion av signalegenskaperna kan modelleras. I det här arbetet har ICF undersökts för interferensmiljöer vilka innehåller en eller multipla störkällor. Analysen visade att korrektionsfaktorn är starkt korrelerad till den använda brusmodellens parametrar vilket innebär att felen orsakade av Gaussapproximationen kan korrigeras. Därutöver har en ny metod tagits fram för fallet med multipla störkällor. Metoden baseras på fallet med en dominant störkälla. Slutsatsen från arbetet är att ICF-måttet är mycket användbart på ett brett spektra av olika interferenssignaler.
Abstract To prevent crucial degradation of a communication system, it becomes nec-essary to analyze co-location situations of electrical equipment and radio systems. For such analyses, it is essential to have appropriate simplified methods to get computationally tractable expressions for the interference impact. For this, the Gaussian approximation of interfering signals is widely used. However, especially for pulse modulated signals the approximation has been shown not to be valid. For high signal-to-interference ratios the degradation can be several magnitudes or orders larger that the Gaussian approximation suggests. In previous work, a so-called impulsiveness correc-tion factor (ICF) was suggested to be used on the Gaussian approximation. This was demonstrated for binary phase shift keying (BPSK) modulation. This relation has also been investigated for an interfering signal consisting of several pulse modulated AWGN and for an interfering signal mixed with one pulse modulated AWGN and a BPSK modulated signal. For these cases the correction factor was not as good as for the pure case with one pulse modulated AWGN signal. For the work in this report Middleton Class A is studied. The correction factor has been investigated for interference consisted of one or several sig-nal sources (also called mixed interference environment). The ICF showed a strong correlation to used interference model parameters which gives the possibility to adjust for the errors caused by the Gaussian approximation. Furthermore, for multiple interference sources environment a new method has been derived. The method is used to calculate a new ICF based on the case with one dominant interference signal. The conclusion is that the con-cept of ICF is applicable for a large variety of interfering signals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182