Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hot och säkerhet i livsmedelskedjan.

Hot och säkerhet i livsmedelskedjan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Daniel Torstensson, Anna Macellaro, Jan Foghelin
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-08-28
Rapportnummer: (FOI-R--2517--SE)
Nyckelord livsmedelssäkerhet, antagonister, agens, livsmedelskedja, kontaminering
Keywords food safety, antagonists, agents, food chain, contamination
Sammanfattning Livsmedelsförsörjningen är global och kan erbjuda tillfälle till medveten kontaminering i de långa och komplexa produktkedjor som uppstår. Vissa punkter i kedjan är väl skyddade medan andra är mer sårbara. Sätten att medvetet kontaminera livsmedelsprodukterna kan vara många liksom skälen att vilja utföra angrepp. Såväl hot om angrepp som genomförda sådana kan få stora konsekvenser för både företag, stater och konsumenter. Kunskap som höjer säkerheten är viktig, liksom kunskap om hur man bäst hanterar hot och kriser. I flera länder, framförallt i USA, arbetar myndigheterna med att minska risken för att angripare skall kontaminera livsmedel. WHO har uppmanat till ökad beredskap och intensifierat samarbete med livsmedelsföretagen i respektive land och som ett led i det arbetet har Livsmedelsverket bland annat startat ett nätverk av myndigheter och företag. Denna rapport har skrivits som ett led i Livsmedelsverkets satsning på ökad säkerhet inom livsmedelskedjan och är i huvudsak en litteraturstudie. Vi går igenom olika kategorier av angripare, hur redan inträffade angrepp mot livsmedelskedjan gått till samt på vilka sätt man föreställer sig att angrepp i syfte att kontaminera produkter i stor skala skulle kunna utföras. Resultaten av genomgången av kända genomförda angrepp, 54 fall, visar att man i de flesta fall använt lättillgängliga kemiska preparat såsom råttgift. Angriparna i många fall är okända eller är enstaka aktörer och få angripare har haft politiska, religiösa och etiska drivkrafter utan istället personliga skäl för sitt handlande. Vanliga livsmedel eller medium för angrepp har visat sig vara olika typer av drycker. Offren har ofta kommit i kontakt med de kontaminerade produkterna i butiker, på sjukhus, i forskningsanläggningar samt i hemmet. Antalet skadade har i mer än hälften av fallen handlat om färre än 30 personer. Bilden av de genomförda angreppen kan kontrasteras mot vad man i litteraturen föreställer sig skulle kunna hända som en konsekvens av att angripare med politiska drivkrafter medvetet kontaminerar livsmedelsprodukter. Här oroar man sig istället för storskaliga angrepp med vissa utpekade biologiska agens. Man föreställer sig att angreppen kommer tidigt i livsmedelskedjan, redan i uppfödningsfasen när det gäller kött, eller att agens tillsätts inom industrin. Man ser också framför sig att delar av jordbruket kan slås ut om till exempel djur blir sjuka. Vidare kan konsumenterna tappa förtroendet för livsmedlen vilket leder till avsevärda ekonomiska avbräck. Man målar upp scenarier som visar på storskaliga konsekvenser när det gäller antalet döda och skadade. Sammantaget är alltså bilden att de som oroar sig för angrepp skisserar händelser som är långt mer komplexa och allvarliga än de som faktiskt har inträffat. Men även de mindre angrepp som varje år görs runt om i världen skapar avsevärt lidande för dem som drabbas. Vi pekar på att det finns goda skäl att fördjupa studierna kring livsmedel, hot och sårbar
Abstract The supply of food is a global issue and long, complex product chains can present opportunities for intentional contamination. Some links in the chains are well protected, while others are more exposed. There are many different ways to contaminate food products, just as there are many different reasons for why someone would want to carry out such an attack. Both the threat of such an attack and an attack itself can have considerable consequences for companies, countries and consumers. It is important to know how to increase security as well as how to best handle threats and crises. In several countries, the USA in particular, government agencies are working to decrease the risk of someone contaminating foodstuffs. WHO has called for improved preparedness and intensified co-operation with food companies in all countries, to which the Swedish National Food Administration has responded by starting a network of agencies and companies. This report was written as a part of the Swedish National Food Agency´s efforts to improve security within the food supply chain. It serves primarily as a literary review. We go through the different categories of assailants, analyse previous attacks on the food supply chain and conjecture how future attacks resulting in large-scale contamination of products could be carried out. The review of known attacks, in total 54 cases, shows that easily accessible chemical preparations, for example rat poison, were used in most cases. The assailants were often unknown or acted independently, and few had political, religious or ethical motives, but rather personal reasons for their actions. Different types of beverages have proven to be the most common object of contamination attacks and victims often came into contact with the contaminated products in stores, at hospitals, at research facilities and at home. In more than half of the cases, the number injured totalled less than 30. The description of actual attacks can be compared to suppositions in the literature about what might happen if an assailant with political motives consciously contaminated foodstuffs. The literature expresses much more concern about large-scale attacks with specifically named biological agents. It has been speculated that the early stages of the food supply chain, such as the breeding of cattle, would be attacked or that agents would be added during food production. It has also been conjectured that entire sections of agriculture would be eradicated if, for example, animals become sick. Consumers would consequently lose their faith in foodstuffs, which would lead to considerable financial losses. Scenarios are described that show the consequences of large-scale attacks in terms of number of fatalities and injuries. As a whole, the descriptions of potential attacks outlined in the literature are far more complex and serious than attacks that have actually come to fruition. However, even the minor attacks that are carried out every year

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182