Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Dual Structure and Mentality of Vladimir Putin´s Power Coalition: A Legacy for Medvedev.

The Dual Structure and Mentality of Vladimir Putin´s Power Coalition: A Legacy for Medvedev. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Joris Van Bladel
Ort: Stockholm
Sidor: 113
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-06-24
Rapportnummer: (FOI-R--2519--SE)
Nyckelord Ryssland, demokrati, auktoritär regim, FSB, silovik, maktkoalition, mentalitet, inrikespolitik, utrikespolitik, Vladimir Putin, Dmitri Medvedev
Keywords Russia, democracy, authoritarian regime, siloviki, power coalition, mentality, domestic policy, foreign policy
Sammanfattning Föreliggande rapport analyserar den auktoritära politiska regim som växt fram undeer Vladimir Putins presidentskap och försöker sätta den så kallade FSB-iseringen av den ryska statsapparaten i en bredare kontext. Rapportens första del behandlar Putins huvudsakliga åstadkommanden på det inrikes- respektive utrikespolitiska området. Vidare granskas till vilken utsträckning politiken kan sägas ha uppfyllt det ryska folkets önskemål. Den efterfrågade stablilitet och säkerhet som Putin åstadkommit synes uppväga det faktum att den politiska ledningen slagit in på en auktoritär kurs. Den grad till vilken det ryska samhället verkligen har tagits över av FSB granskas kritiskt och FSB-iseringsprocessen förklaras i en vidare social och historisk kontext. Den andra delen av denna rapport syftar till att ge viss insikt i den rådande politiska dynamiken i Ryssland, genom att undersöka maktförhållandena inom koalitionen samt de mentaliteter som är karaktäristiska för de huvudsakliga grupperingarna inom den ryska makteliten: siloviker och liberaler. I synnerhet de så kallade silovikerna granskas kritiskt avseenden deras historia, karaktäristiska tankemönster och väg till makten. Själva begreppet siloviker ges en mer precis förklaring genom att peka ut skälen till att de kom till makten, vilka termen silovik faktiskt bör appliceras på, hur deras tankemönster ser ut samt hur inflytelserika de kan förväntas bli framgent. Vidare fokuseras på silovik-fraktionen: dess medlemmar, roll och inflytande. En motsvarande presentation av den förbisedda, men inflytelserika, liberala fraktionen presenteras som jämförelse. Den förnyelse av den ryska politiska regimen som Dmitri Medvedevs och hans följeslagares tillträde till makten kan innebära en ny era och utgör ett avgörande tillfälle att se över den politik som EU för mot Rysssland. Rapporten avslutas med troliga scenarier för framtiden och policyrekommendationer som kan leda till förbättringar av relationen till den Ryska Federationen.
Abstract This report analyses the Russian outhoritarian regime that emerged under Vladimir Putin and attemps to give a wider context to the so-called FSB-ization of the Russian government. The first part of the report deals with Putin´s main achievements in domestic and foreign policy and examines the extent to which state policy has fulfilled the asiration of the Russian public. The much-needed stability and security that Putin has brought to the country seem to outweigh the fact that the government has veered towards authoritarianism. The degree to which Russian society has truly been taken over by the FSB is critically examined and this process of FSB-ization is explained in a wider social and historical context. The second paart aims to bring some insight into the current political dynamic by examining the power relations in the coalition and the mentalities typical of the major factions: the "siloviki" and the liberal. In particular, the "siloviki" are critically examined with regard to their history, their typical modes of thinking and their rise to influence. The very notion of "siloviki" is given a more precise explanation by showing why they have come to power, whom the term "siloviki" should actually be applied to, what their mode of thinking is like, and how influential they are likely to be in the future. The study then focused on the actual siloviki faction: its members, its role, and its influence. A similar presentation of the neglected yet influential liberal faction is given by way of comparison. The arrival of the new regime of Dmitri Medvedev and his entourage could mark a new era, making this a key moment to revisit the policies adopted by the EU towards Russia. The report concludes with likely scenarios for the future, and its makes recommendations for policy positions and other measures likely to lead to better relations with the Russian Federation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182