Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet: en metodöversikt.

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet: en metodöversikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Elin Kågebro, Maria Vredin Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-06-26
Rapportnummer: (FOI-R--2530--SE)
Nyckelord Klimat, klimatförändring, anpassning, ekonomiska beslutsmodeller, , kostnadsnyttoanalys, kostnadseffektanalys, multikriteria-analys
Keywords Climate, Climate Change, Adaptation, Economic Decision Models, , Cost-Benefit Analysis, Cost-Effect Analysis, Multi-Criteria Analysis
Sammanfattning En hel del anpassning till framtidens förändrade klimat kommer att ske successivt och självmant i respons på upplevda klimatförändringar. I många fall kan det fungera utmärkt men för investeringar och åtgärder med relativt lång livstid (säg mer än 25 år) och för investeringar och åtgärder som är känsliga för väderextremer ökar klimatförändringarna behovet av planering och framförhållning. I sådana situationer kan ekonomiska beslutsmodeller, som syftar till att fungera som planerings- och prioriteringsverktyg, vara till nytta för beslutsfattarna. I den här rapporten beskriver vi de vanligaste ekonomiska beslutsmodellerna; kostnadsnyttoanalys (CBA), kostnadseffektanalys (CEA) och multikritera-analys (MCA). Genom att tillhandahålla genomarbetade beslutsunderlag tror vi att dessa modeller kan förenkla beslut som rör klimatanpassningsåtgärder. Beskrivningarna kommer att tjäna som underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram verktyg som kan användas på lokal nivå för klimatanpassningsbeslut inom Climatools.
Abstract Several of the adaptations to the climate change we are about to experience will occur successively and voluntarily in response to the climate change experienced. In many cases these adaptations will work perfectly but, for investments and activities with relatively long life-times (say more than 25 years) and for investments and activities that are sensitive to climate extremes, climate change requires increased planning and foresight. In these situations economic decisionmodels can aid the decision-makers through providing well-founded bases for the decisions, as well as tools for prioritizations. In this report we describe the most common economic decision-models: costbenefit analysis (CBA), cost-effectiveness analysis (CEA) and multi-criteria analysis (MCA). The descriptions will form a foundation for the continuing work on generating tools that can be useful for local decision-makers in their pursuit of coping with climate change within the Climatools programme.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182