Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandförsök med fyrverkerier vid olika typer av försäljningsställen.

Brandförsök med fyrverkerier vid olika typer av försäljningsställen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Reine Adolfsson, Elisabeth Bemm, Dennis Menning, Per Werling
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-08-04
Rapportnummer: (FOI-R--2532--SE)
Nyckelord brand, fyrverkerier, försäljning, sprinkler
Keywords fire, fireworks, selling, sprinkler
Sammanfattning I samband med framförallt nyårsfirandet varje år, sätts det upp tillfälliga försäljningsställen för fyrverkerier i större och mindre butiker av olika slag. Eftersom denna typ av verksamhet kan vara förknippad med stora risker krävs en tillståndsansökan. Det är idag den lokala polismyndigheten tillsammans med räddningstjänsten som ger tillstånd till denna typ av försäljning men det har föreslagits att kommunerna skall överta ansvaret. Räddningsverket har publicerat rekommendationer för försäljning av fyrverkeriartiklar men vissa räddningstjänster ger ut lokala regler för hur verksamheten får bedrivas som ibland kan vara motstridiga. Hur försäljning och lagring av fyrverkeripjäser får ske, kan därför se olika ut i olika delar av landet. Det efterfrågas en mera enhetlig tillämpning av dessa regler inom landet. Brandforsk, som är statens, försäkringsbranschens, kommuners och näringslivets gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning, har gett FOI i uppdrag att utföra ett antal fullskaleförsök där brandförloppen vid brand i olika typer av försäljningsställen studeras. Försöken skall efterlikna brandförlopp i ett mindre försäljningsställe eller lagerutrymme samt i ett större försäljningsställe som t ex en galleria. I försöken vid ett större försäljningsställe har ett sprinklersystem byggts upp för att studera om det har någon effekt på brandförloppet. Vid några försök har även tryck, temperatur och rökutveckling uppmätts. Samtliga försök har filmats och filmerna har sammanställts på en CD. I denna rapport ges en tolkning av vad resultaten från försöken betyder för en motsvarande brandsituation vid ett försäljningsställe. Resultaten från brandförsöken är tänkt att kunna användas av olika myndigheter för att underlätta deras arbete vid formulering av regelverk, rekommendationer etc. Förhoppningen är att detta kan leda till bättre utformning av försäljningsställen för en ökad brandsäkerhet samt en bättre förståelse för konsekvenserna vid brand i ett försäljningsställe för fyrverkerier.
Abstract In connection with especially the New Year holiday every year, temporary sales areas for fireworks are set up in stores of different kinds and sizes. Since this kind of activity is associated with major risks, an authorization is required. At the moment it is the local police authority together with the rescue service that executes permissions for selling and storing of fireworks. The National Rescue Services Agency has published recommendations for safe selling of fireworks but certain rescue services applies local guidelines that sometimes can be contradictory. The directions for selling and storing of fireworks can therefore vary at different locations in Sweden. A more uniform application of the regulations within Sweden is requested. FOI has on commission of Brandforsk, which is a joint agency for the government, municipals and industry to initiate, fund and follow-up different kinds of research concerning fires, performed a number of full-scale tests where the process at a possible pyrotechnical-fire in different kinds of stores has been studied. The tests are supposed to simulate fires in a small store or storage as well as in a large store like a shopping centre. In the fire tests of a large store, a sprinkler system has been installed to study if it has an impact on the fire process. At some tests pressure, temperature and the generation of smoke were also measured. All tests have been filmed and the films have been put together on a CD. An interpretation of what the results from the tests would mean to a corresponding real fire situation at a store is given in this report. The results from the tests are aimed to be used by different authorities for facilitating their work at formulating directions and recommendations etc. The results can hopefully be helpful in improving the configuration of sales areas for fireworks for an improved fire safety and a better understanding of the consequences in case of a fire.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182