Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Exposure to particulate matter to personnel in the Swedish Armed Forces international operations.

Exposure to particulate matter to personnel in the Swedish Armed Forces international operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Westholm, Annica Waleij, Birgitta Liljedahl, Daniela Stricklin
Ort: Umeå
Sidor: 47
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-03
Rapportnummer: (FOI-R--2533--SE)
Nyckelord Partiklar, PM, exponering, hälsorisk, internationella operationer,
Keywords Particulate matter, PM, exposure, health hazard, international operations,
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida exponering för luftburna partiklar utgör en potentiell hälsorisk för Försvarsmaktens personal vid internationella insatser. Rapporten behandlar förekomst och sammansättning av luftburna partiklar i omgivningsluft, samt vilka källor till partiklar som kan förekomma inom Försvarsmaktens nuvarande och framtida missionsområden. Vidare beskrivs kortfattat möjliga hälsorisker vid exponering för partiklar och enkla förslag till preventiva åtgärder när det gäller att minimera den exponering av partiklar som soldaterna riskerar att utsättas för föreslås. Rapporten har inte haft för avsikt att fastställa om exponering för partiklar verkligen är hälsovådlig för denna målgrupp, utan studerar enbart om det finns anledning att vidare undersöka exponering för inandningsbara partiklar i internationella operationer. Syftet är att öka medvetenheten om att sådan exponering utgör ett problem för Försvarsmakten. Slutsatsen är att det existerar kunskapsluckor när det gäller studier av de kortsiktiga effekter som kan drabba denna specifika målgrupp samt att det även finns en brist på systematiska undersökningar av luftkvalitet i svenska missionsområden, vilket komplicerar kommunikationen av risker till berörd personal.
Abstract The objective of this study is to examine whether exposure to airborne particulate matter (PM) during deployments pose a potential health hazard to personnel in the Swedish Armed Forces. This report discusses sources and contents of PM in ambient air that may exist in current and future international mission areas of the Swedish Armed Forces. The possible health hazards from exposure to PM are also briefly reviewed and easily implemented suggestions for preventive measures for limiting soldiers' exposure to PM are made. This work is only intended to look at whether concern over particulate exposure during deployments is warranted; it is not meant to determine whether such exposures are actually hazardous. In order to properly address whether exposures are hazardous, an in-depth evaluation of specific mission areas would be required. The intention here is limited to raising the awareness about particulate exposures and the potential consequences from those exposures. This study concludes that there are gaps of knowledge in studies of the short-term effects for personnel on international duty. Furthermore, the lack of systematic air quality surveys in operations areas complicates the risk communication to personnel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182