Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generisk modell av ett radarluftvärnsrobotsystem med Telekrig.

Generisk modell av ett radarluftvärnsrobotsystem med Telekrig. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Klum, Mikael Petersson, Mattias Verona
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-11
Rapportnummer: (FOI-R--2537--SE)
Nyckelord modellering, simulering, värdering, telekrig, TK, radar, radarstörning, , luftvärnsrobot, kollimationsstyrning, syftbäringsstyrning, , kommandostyrning, semiaktiv målsökarstyrning
Keywords Electronic Warfare, EW, radar, radar jamming, surface to air missile, line, of sight guidance, proportional navigation guidance, command guidance, , semi-active guidance
Sammanfattning Dokumentet beskriver en generisk modell av ett radarluftvärnsrobotsystem utvecklad för simuleringsramverket EWSim. Modellen är där utformad för att kunna användas i större simuleringsscenarier med telekrig. I modellen styrs luftvärnsroboten med kommandon att följa en eldledningsradars siktlinje mot målet (kollimationsstyrning realiserad med kommandostyrning). Eldledningsradarn invisas från en spaningsradar. Dokumentet ger en kort introduktion till radarstyrda luftvärnsrobotsystem samt telekrig i ett luftvärnsrobotsystem men är i övrigt på en teknisk nivå. Komponenter i modellen, deras arbetssätt, hur de kan påverkas av telekrig samt hur de konfigureras och används i EWSim presenteras. En generell meddelandestruktur har utvecklats för kommunikation mellan de olika plattformarna i luftvärnsrobotsystemet. Validering av radarsystemet har genomförts och en avfyrad robot beter sig rimligt i de avfyrningsfall som har testats. Dokumentet avslutas med en diskussion kring den utvecklade modellen samt med några förslag till fortsatt arbete. Bland annat föreslås en vidareutveckling av radarmodellen, i syfte att möjliggöra modellering av semiaktivt styrda radarrobotar.
Abstract The document describes a generic model of a surface to air missile system (SAM system) using radar guidance. The model is developed for the simulation framework EWSim and is able to perform in a large scenario employing electronic warfare. The missile in the system is command guided to follow a tracking radar's line of sight towards the target (line of sight guidance with remote command guidance). The target to track is assigned by an acquisition radar. The document gives a short introduction to SAM systems and electronic warfare in a SAM system, but is besides that on a technical level. The components in the model, their method of working, the effect on the system by electronic warfare, how they are configured and how they are used in EWSim is presented. A general message structure has been developed for communication between the platforms in the SAM system. The radar model has been validated and the missile model performance is estimated to be reasonable in the launch cases that have been tested. A discussion about the developed model and some proposals for further development concludes the document. One proposed further development is to modify the radar model to allow simulation of semi-active radar guided missiles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182