Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

What future for privatized peacekeeping? Prospects and realities in the UN debate.

What future for privatized peacekeeping? Prospects and realities in the UN debate. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Cecilia Hull
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-08-19
Rapportnummer: (FOI-R--2540--SE)
Nyckelord privata säkerhetsföretag, privata militära företag, FN, fredsfrämjande operationer, legosoldater, statens våldsmonopol, internationell lag
Keywords Private Security Companies, private Military Companies, peacekeeping, UN, mercenaries, state monopoly and violence, international law
Sammanfattning Privata företag som erbjuder militära tjänster till högst bjudande blir allt vanligare. Deras tjänster, vilka inkluderar allt från minröjning, övrvakning och logistik till militär utbildning och närstrid, har sålts till stater, företag och organisationer, däribland till FN. De har även erbjudit sig axla rollen som fredsfrämjande soldater i FNinsatser. FN har hittills varit mycket tveksam till att ta till sig detta erbjudande, till stor del p.g.a. jämförande med traditionella legosoldatsband och en motvilja att "privatisera fred". Som resultat har en seriös utvärdering inom FN av detta förslag uteblivit. Denna rapport undersöker möjligheten att privatisera fredsfrämjande operationer från ett FN perspektiv. Den framhåller att FN har motsatt sig ett sådant initiativ av tre anledningar: esn oro att privatisering skulle öka kostnaden för fredsfrämjande insatser, osäkerhet angående dessa företags legala status och ansvarsskyldigheter, samt en farhåga att privatisering skulle kunna försvaga statens våldsmonopol och minska staters ansvarskännande för att bibehålla internationell fred och säkerhet. Dessa är allvarliga och viktiga frågor. Att privatisera fredsfrämjande operationer utan att ta itu med dem är därför inte att rekommendera. Denna rapport hävdar dock att om problemen kunde lösas så har FN mycket att vinna på att privatisera valda delar av sina insatser. En privatisering måste vara villkorlig men dessa villkor är varken ouppnåeliga eller oönskade. FN borde därför stötta och förespråka genomförandet av dessa villkor istället för att motsätta sig en sådan diskussion.
Abstract Private companies selling military services are increasingfy common on the international arena. Their services, ranging from mine-clearance, surveilllance and logistics to training and direct combat, have been sold to states and corporations, and even used by the United Nations for logistics and security. The companies have also offered to bear the blue beret. So far theere has been a great reluctance at the UN to take this suggestion seriously because of these companies resemblance to mercenary forces and an unwillingness to "privatize peace". This report explores the future of privatized peacekeeping from a UN perspective. It argues that there are three major reasons that the UN has been more than reluctant to support such an initiative: a worry that privatization would increase the cost of peacekeeping: unease about the legal status and accountatbility of private contractors; and a concern that privatization would weakon the state monopoly on violence and decrease state responsibility for international peace snd security. These issues are genuinely concerning and would have to be addressed before any privatization of peacekeeping could occur. Yet, this report argues, if these issues were attended to, peacekeeping could stand to gain great benefits from partial privatization. Privatization would have to be conditional, but these conditions are neither unattainable nor undesirable. The UN should therefore support and advocate the enforcement of such conditions rather turn a blind eye to the potential of privatized peacekeeping.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182