Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

RSV-stridsdelar med molybdeninläggning tillverkade med slagpressteknik.

RSV-stridsdelar med molybdeninläggning tillverkade med slagpressteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Örnhed, Svante Karlsson, Annika Lööf, Andreas Helte, Jonas Lundgren
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-10
Rapportnummer: (FOI-R--2541--SE)
Nyckelord RSV-stridsdelar, molybdeninlägg, slagpressteknik
Keywords Shaped charge warheads, molybdenum liner, high energy rate forming, HERF
Sammanfattning Dagens stridsdelar med riktad sprängverkan använder nästan uteslutande inlägg av koppar. En möjlighet att öka penetrationsförmågan hos dessa stridsdelar är att i stället använda molybden som inläggsmaterial, se t ex [1]. En förutsättning för att detta material ska kunna användas i denna tillämpning är dock att det har en fin mikrostruktur så att det normalt relativt spröda materialet uppträder duktilt vid strålbildningen. Stridsdelens prestanda beror därför i hög grad på att lämplig tillverkningsmetod används vid formning av molybdeninlägget. I den studie som presenteras i denna rapport har RSV-stridsdelar med molybdeninlägg tillverkade med slagpressteknik studerats varvid dess prestanda jämförts med referensstridsdelar med kopparinlägg, dels en som tillverkats med samma slagpressteknik, dels en konventionell kopparinlägg svarvad ur bult. Den använda slagpresstekniken är en teknologi som utvecklats av företaget Hydropulsor i Karlskoga och innebär att inläggen formas med hög hastighet, i ett fåtal slag, till önskad geometri. Tillverkningsmetoden är intressant eftersom den förväntas ge ett färdigformat (near net shape) material med fin mikrostruktur i ett fåtal formsteg, varvid metoden blir både snabb och billig. Erhållen prestanda hos de i studien provade stridsdelarna har bedömts genom studier av erhållna strålar och restinträngning i målstack. I studien har också ingått strukturella materialundersökning av inläggen. Arbetet har utförts i samverkan med Saab Bofors Dynamics och FMV, där FMV bekostade pressverktygen, Saab Bofors Dynamics stod för inläggsframställningen och FOI stod för materialundersökningar och skjutförsök. Försöken tyder på att den använda tillverkningstekniken är möjlig att använda och att molybden som inläggsmaterial har potential att ge stridsdelar med bättre verkan eftersom duktila strålar med hög spetshastighet har kunnat erhållas. Den i försöken valda stridsdelsutformningen har dock troligen bidragit till brister vid strålbildningen som lett till ojämna strålar med, i vissa fall, icke-koherenta strålspetsar.
Abstract Shaped charge warheads of today almost exclusively use copper in their liners. One way to increase the penetration capability of SC- warheads is to change the liner material and use molybdenum instead of copper, see e.g. [1]. However, the use of molybdenum instead of copper in this application requires a fine microstructure of the molybdenum so that the normally rather brittle material acts ductile during the jet formation. Therefore, the performance of the warhead is heavily dependent on an adequate choice of method for manufacturing the molybdenum liner. In this study SC-warheads with molybdenum liners, manufactured by high energy rate forming, HERF, have been studied and their performance has been compared to that of two types of SC-warheads with copper liners, one made with the same HERF- technology and one turned out of cylinders. The HERF-method means that the liner is formed at a high rate, in only a few punches, to the desired geometry. It is a unique Swedish technology that was developed by the company Hydropulsor in Karlskoga. The manufacture method is of interest as it can be expected to create a fully formed liner with a fine microstructure in a few forming steps, which makes it a fast and cheap method. The performance received from the warheads in this study has been assessed by studies of the received jets and the penetration pattern at the front of the plate used to capture the residual penetration from the jet. A material investigation of the liners was also part of the study. This report was a joint effort between the Swedish Defence Research Agency (FOI), Saab Bofors Dynamics and the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). FMV financed the forming tool, Saab Bofors Dynamics was responsible for the manufacturing of the liners and FOI was responsible for the material investigation and the firing tests. The test results indicate that the HERF- technology is usable for this application and that molybdenum as liner material has potential to increase the warheads' performance compared to warheads using copper as liner material since ductile jets with high jet velocity was received. Though, the warhead design used in the tests probably contributed to some deficiency at the jet formation which led to uneven jets with, in some cases, incoherent tips of the jets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182