Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kvantitativ värdering av telekrig riktat mot motståndarens omvärldsuppfattning.

Kvantitativ värdering av telekrig riktat mot motståndarens omvärldsuppfattning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Falk
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-20
Rapportnummer: (FOI-R--2544--SE)
Nyckelord telekrig, repeterstörning, vilseledning, nätverk, omvärldsuppfattning
Keywords electronic warfare, repeater jamming, deception, network, situation awareness
Sammanfattning I denna rapport beskrivs principerna för störning riktad mot elektroniska nätverk. Arbetet motiveras av den snabba utvecklingen av system för spaning och ledning som kan åstadkomma en nästan fullständig omvärldsuppfattning. Traditionella metoder för störning med brus och repeterade signaler bör i sådana fall kompletteras med nya metoder för störning i form av mättning och vilseledning. Syftet med rapporten är att bedöma effektiviteten hos nya störformer förutsatt att sensorerna använder en optimal process för att skapa omvärldsuppfattning. Analysen visar att de flesta sensorsystem kan delas upp i två grundläggande typer: 1) snabba system som automatiskt bearbetar måttliga mängder information; 2) komplicerade system som bearbetar stora mängder information med tillskott av mänsklig kunskap. Denna uppdelning förklarar varför metoderna för telekrig tenderar att bli väsentligt olika i de båda fallen. Effektiv störning bör framför allt riktas mot motståndarens omvärldsuppfattning och inte mot enstaka sensorer och kommunikationslinjer. Intelligent störning med vilseledning av beslutsfattare och mättning av systemoperatörer visar sig vara särskilt effektiv, en slutsats som har bekräftats vid praktiska försök utförda på Stril.
Abstract This report describes the basic principles for assessing the effectiveness of jamming directed against an electronic network. The analysis is motivated by the rapid development of surveillance and command systems that can produce almost complete situational awareness. Traditional methods for jamming based on noise and repeated signals can be considerably improved by employing new methods based on saturation and deception. The object of this report is to assess the effectiveness of electronic jamming by quantitative analysis. The method is based on the assumption that a network of sensors will use the optimal procedure available to produce situational awareness. The analysis demonstrates that one can divide sensor systems into two groups: 1) rapid systems that automatically handle limited amounts of information; 2) complicated systems that work at a slower rate and handle large amounts of information combined with human knowledge. This division explains why methods of electronic warfare tend to be substantially different in these cases. Jamming of a network should be directed against situational awareness rather than individual sensors or communication lines. Intelligent jamming involving deception of decision makers and saturation of system operators is particularly effective. This conclusion agrees with experiments performed at the Swedish Fighter Control and Air Survelliance System (Stril).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182