Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tidsreversering av radarvågor. Ny metod, som kan ge prestandahöjning?

Tidsreversering av radarvågor. Ny metod, som kan ge prestandahöjning? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ain Sume
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-02
Rapportnummer: (FOI-R--2546--SE)
Nyckelord Vågor, tidsreversion, reciprocitet, radar, inhomogent medium, se igenom, urban miljö
Keywords Waves, time reversion, reciprocity, radar, inhomogeneous medium, see, through, urban scenario
Sammanfattning Rapporten behandlar tidsreverserade vågor. En tidsreverserad version av en ursprunglig våg erhålles genom att man kastar om alla rörelser hos vågen, så att den utbreder sig tillbaka mot sin källa, på samma sätt som i en film av den ursprungliga vågen, körd baklänges. Man kan med rätt systemegenskaper hos antenn, mottagare och sändare erhålla automatisk fokusering mot källan, utan närmare kännedom om mediet, inhomogeniteter etc. Hela systemet antas tidsinvariant och linjärt. Rapporten har karaktären av ett kompendium, som erhållits genom sammanställning av material i tidskrifter, konferenspublikationer och nätdokument. Arbetet har genererats från tillämpningsbehov i FOI-projekt för korthållsavsökning med radarsensor, huvudsakligen i urban miljö. En huvudsvårighet här är inverkan av bakgrunden, mot vilken man vill detektera, inmäta och identifiera målobjekt. Tidsreversering av mottagna radarreturer har bedömts ha viktig potential i detta fall. I vissa avseenden har den egenskaper, som nästan verkar vara skapade just för denna tillämpning med vågutbredning i starkt inhomogen omgivning. Ämnesområdet har först de allra senaste åren börjat uppmärksammas i radarfallet, medan inom akustiken experimentella och teoretiska studier bedrivits sedan början av 1990-talet. Rapporten ger en genomgång av den fysikaliska och matematiska grunden. Den beskriver implementering av tidsreversion i radarfallet medelst gruppantenn och hur detta kan ge självfokusering. I rapporten beskrivs hur man beräkningsmässigt ur uppmätta överföringsfunktioner mellan antennelementen kan utvinna information rörande scenariot, så att man kan få antennsystemet att fokusera separat mot enskilda, dominerande målobjekt (punktmål). I vissa tillämpningar är detta tillräckligt - i andra, speciellt i radarfallet, vill man ha en lägesbild, t.ex. via en radarbild. För detta krävs kännedom om överföringsegenskaperna för mediet, i form av dess s.k. Green-funktion, som representerar det sätt på vilket en våg utbreder sig från en punkt i rum och tid till en annan. För ett komplicerat scenario är detta ett kardinalproblem. Känner man funktionen, kan man utnyttja inhomogeniteter i mediet, som normalt ses som "klotter" (t.ex. väggar), för att uppnå "superupplösning" bortom den nominella vinkelupplösningen för antennen. Det kan ses som att man inkluderar dessa inhomogena spridare i antennsystemet och därvid får en belysning av ett mål över ett bredare aspektintervall än det som ges av antennsystemets utsträckning, och därmed ökad vinkelupplösning, som i SAR/ISAR-fallen.
Abstract The report is concerned with time reversed waves. A time reversed wave is obtained from an original one by reversion of all movements, so that it propagates back towards its source like in a film of the original wave, run backwards. With proper system properties of the antenna, receiver and transmitter, an automatic focusing towards the source is obtained, without closer knowledge of the medium, inhomogeneities, etc. The whole system is assumed to be time invariant and linear. The report has been given a compendium-like character, by compiling material in journals, conference publications and Interet documents. The work has been generated from application needs in FOI projects for short-range observation with radar sensors, chiefly in urban scenarios. A main difficulty here is the influence of the background, against which targets are to be detected, localized and identified. Time reversion of radar returns is judged to have an important potential in this case. In some respects it has properties that almost seem to be created for just this application with wave propagation in a strongly inomogeneous mdium. The subject area has received attention only in the last few years in the case of radar, while inacoustics, experimental and theoretical studies have been conducted since the beginning of the 1990s. The report gives an account of the physical and mathematical basis. It describes the implementation of time reversal in the radar case by an array antennna and how self-focusing may be obtained. It is also described how information about the scenario can be extracted computationally from measured transfer functions between the antenna elements, so that the antenna system can be made to focus separately on single, dominating objects (point targets). In some applications this will suffice - in others, especially with radar, a situation overview is desirable, e.g. via a radar image. This requires knowledge of the transfer properites of the medium, its so-called Green function, which represents how the wave propagates from one point in space and time to another. For a complicated scenario, this is a major problem. If the function is known, inhomogeneities in the medium, normally seen as "clutter" (e.g. walls), may be used to get "super resolution" beyond the nominal angular resolution of the antenna. This can be seen as including these inhomogeneous scatterers into the antenna system. One then gets an illumination of a target across a broader aspect interval than that offered by the antenna size, and hence an increased angular resolution, as in the case of SAR/ISAR.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182