Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Från slutprodukttillverkare till leverantör: Effekter av förändrade positioner i industriella nätverk.

Från slutprodukttillverkare till leverantör: Effekter av förändrade positioner i industriella nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Sköld
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-04
Rapportnummer: (FOI-R--2548--SE)
Nyckelord industriella nätverk, värdekedja, kunskapsförändring
Keywords industrial networks, Value chain, Transformation of knowledge
Sammanfattning Studien utreder en hypotetisk frågeställning av hög strategisk relevans för slutprodukttillverkande företag, inte minst inom försvarsindustrin i Sverige. Den specifika frågeställningen aktualiseras i situationer där företag har motiv att röra sig bakåt i värdekedjan, från en position till en annan. Exemplet som fokuseras rör en situation där en typisk slutprodukttillverkare inom komplex tillverkningsindustri förflyttas från en position som integratörer, till en ny position som leverantör inom samma industri. Forskningsfrågan förefaller vara svagt behandlad i tidigare känd forskning. Analysen föreslår hypotetiska implikationer som indikerar behov av förändring i åtminstone tre framträdande dimensioner. Den första dimensionen (1) diskuterar implikationer av att förändra produktionsmedel för att fungera för en ny och förändrad situation. Den andra (2) fokuaerar på implikationer av relationer mellan etablerade aktörer i industriella nätverk. Den tredje (3) diskuterar vikten av tidigare erfarenhet och kunskap av att agera som leverantör.
Abstract The present study investigates a hypothetical question of high strategic relevance for OEM-companies, not the least within the defense industry in Sweden. The specific issue and concern appears in situations when companies are moving backwards in the value-chain, from one position to another. The sample in focus refers to a situations when an ordinary OEM-company within a complex products industry is moving from a position as an integrator, to a new position as a supplier within the same industry. The research question appears to be fairly unique and un-addressed in previous research. The analysis is proposing hypothetical implications indicating a need for change in at least three essential dimensions. The first dimension (1) discusses implications of transforming existing means of production to fit a new and changed situation. The second (2) focuses on implications of relationships between established actors in industrial networks. The third (3) discusses the importance of having previous experiences and knowledge in acting as a supplier.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182