Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utredning av hanteringsrisker i samband med användande av rökhandgranat 05.

Utredning av hanteringsrisker i samband med användande av rökhandgranat 05. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dennis Menning, Reine Adolfsson, Lars Bodin
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-24
Rapportnummer: (FOI-R--2558--SE)
Nyckelord rökhandgranat 05, rökhgr 05, röd fosfor, slagkänslighet, rivkänslighet, neutralisation
Keywords smoke hand grenade 05, red phosphorous, impact sensitivity, friction sensitivity, nautralisation
Sammanfattning En utvärdering av hanteringsrisker i samband med användning av rökhandgranat 05 (rökhgr 05) har genomförts. Utvärderingen syftade till att utreda risken för kvarliggande fosforrester och deras känslighet för yttre påverkan i samband med användning i övningsterräng. Funktionsutfall vid kast med rökhandgranaten har genomförts under olika förhållanden, liksom långtidsförsök där rökhgr 05 exponerats för naturlig miljöpåverkan under 90 dagar. Urlakningstest och neutraliseringsförsök med röd fosfor har utförts i labmiljö. Resultaten visar bland annat att upp till 30 % av den röda fosforn i rökhgr 05 kan finnas kvar i miljön efter kast i regn eller på blött underlag. Rester av röd fosfor rekommenderas att samlas in och brännas upp, då detta är den metod som ger minst negativ miljöpåverkan och är säkrast ur arbetsmiljöhänseende. Kast med rökhgr 05 rekommenderas att utföras endast i torrt väder för att undvika att fosforrester ligger kvar under lång tid i miljön.
Abstract An evaluation of handling risks in connection with use of rökhandgranat 05 (smoke hand grenade 05) has been made. The purpose of the evaluation was to examine the risks of residing red phosphorous and its sensitivity towards external influence in connection with outdoor use. The function of the smoke hand grenade has been evaluated in trial tests for different conditions. Tests over time have been made where rökhgr 05 has been exposed to natural environmental influences for 90 days. Leaching and neutralisation tests with red phosphorous have been performed in a lab environment. The trial results show that up to 30 % of the red phosphorous content may still be left in the environment after use in rain or on wet ground. It is recommended to collect and burn red phosphorous residues, concluded to be the most benign method for the environment and the best method from a safety perspective. Rökhandgranat 05 is recommended to be used in a dry environment only, to avoid deposition of phosphorous residues in the environment for long periods of time.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182