Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribuerade databaser i mobila trådlösa nät- Problemställningar.

Distribuerade databaser i mobila trådlösa nät- Problemställningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulf Sterner, Anders Hansson, Jan Nilsson
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-10
Rapportnummer: (FOI-R--2566--SE)
Nyckelord distribuerade databaser, databasstrukturer, mobila trådlösa nät, autonoma, noder
Keywords distributed databases, database structures, mobile wireless networks, autonomus, nodes
Sammanfattning För att kunna uppfylla FMs behov av databaserade stridsledningstjänster på lägre taktisk nivå finns ett tydligt behov av en distribuerad databasstruktur. Den stora utmaningen vid designen av dessa databaser är att få dem att fungera i de mobila trådlösa nät som erbjuder taktisk kommunikation för de rörliga förbanden. I dessa nät varierar de tillgängliga kommunikationsresurserna kraftigt och noder eller små grupper av noder behöver kunna agera autonomt. Som komplement till dagens databassystem behöver därför nya distribuerade databaser utvecklas för rörliga förband, där fokus för designen är effektivt utnyttjande av den begränsade kommunikationsresursen och stor flexibilitet att hantera autonoma noder. Rapporten beskriver översiktligt design av databaser och hur de kan fås att fungera distribuerat. Målet är att peka ut de viktigaste forskningsfrågorna. De två huvudsakliga forskningsfrågorna som identifierats är följande; Först, vilken struktur hos en distribuerad databas är lämplig och hur uppdateras databaserna? Ska uppdateringar skickas ut till alla noder, eller bara till en delmängd av noderna och i så fall till vilka? Den andra frågan, som är beroende av strukturen hos databasen, rör sökning av data; hur ska vi på effektivaste sätt hitta data och hur erhåller vi entydig data.
Abstract In order to fulfil the Swedish Armed Forces need of command and control services, in particular at lower tactical levels, a distributed database structure is a key component. A main challenge in the design of such databases is to make them functional also for mobile units relying on mobile wireless networks for their communication. The available communication resources may vary substantially in such networks and nodes or groups of nodes need to act autonomously. Therefore, as a complement to today's database systems, new distributed databases need to be developed. A focus of the design is limited use of the communication resources and flexibility to handle autonomous nodes. The report surveys the area of database design, in particular distributed database design, with the aim to identify the most important research issues. The research issues identified are as follows; Firstly, which distributed database structure is suitable and how is the database updated? Should updates be sent out to all nodes or just a subset of the nodes, and in that case which nodes? The second research issue will depend on the database structure in use and concerns the searching for data; i.e. how do we in an efficient way find the data and how is data consistency maintained?

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182