Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En rymdvädertjänst åt Försvarsmakten. Ett förslag till utformning.

En rymdvädertjänst åt Försvarsmakten. Ett förslag till utformning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandra Lindström
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-10-30
Rapportnummer: (FOI-R--2569--SE)
Nyckelord rymdväder, tjänst, GPS, samband, störning, satellitkommunikation, kortvågskommunikation, HF, solstorm, prognos
Keywords space weather, service, GPS, disturbance, satellite communication, short wave, high frequency, solar storm, forecast, alert, warning
Sammanfattning Med en rymdvädertjänst avses, i likhet med vad man menar med en traditionell vädertjänst, en tjänst där det levereras prognoser; men till skillnad mot en traditionell vädertjänst levererar en rymdvädertjänst information om rymdväder. Årets arbete, tillsammans med den kunskap som har byggts upp inom ramen för FoT i huvudsak under de senaste tre åren samt med stöd från Försvarsmaktens studieverksamhet, har lett fram till två viktiga argument för att utforma en rymdvädertjänst i Försvarsmakten. Det första är att det finns ett behov av rymdväderinformation för operationskritiska system, speciellt för samband och GPSstyrda system. Det andra är att vi går mot ett solmaximum med förväntad ökad solaktivitet runt 2011-2012 vilket infaller parallellt med nästa nordiska stridsgrupp som Sverige kommer att leda, nämligen BG11. BG14 är ytterligare en nordisk stridsgrupp som Sverige kommer att leda och som tidsmässigt ligger strax efter detta solmaximum. För att påbörja uppbyggnaden av en rymdvädertjänst bör arbetet härnäst fokusera på inledning av en testfas. Testfasen bör innehålla en operativ värdering av rymdvädereffekter, djupare studier av hur rymdvädereffekter manifesteras vid hantering av Försvarsmaktens system, prioritering av aktiviteter, ett val av ett antal kedjor för prognosverksamhet som testas på olika sätt följt av en utvärdering. Arbetet som redovisas i denna rapport har lett fram till en rekommendation av hur en rymdvädertjänst inom Försvarsmakten skulle kunna utformas. Som stöd för detta redovisas även involverade aktörer och informationskrav, samt en preliminär aktivitetsplan. Resultatet baseras på diskussioner och intervjuer med personal i Försvarsmakten samt en omvärldsanalys. Det kan konstateras att det går att leverera prognoser som uppfyller de behov som finns hos Försvarsmakten. Det bör därför utföras en värdering av hur kritiska olika rymdvädereffekter är för att kunna bestämma nivån på hur skräddarsydd informationen i en rymdvädertjänst bör vara för att kunna uppfylla specifika behov. Aktörerna i en tänkt rymdvädertjänst involverar främst Försvarsmakten men även FOI, FMV, Institutet för rymdfysik och andra externa organisationer. Alla aktörer har en specifik roll i denna tänkta rymdvädertjänst, exempel på roller är kompetenscentrum, förmedlare, mottagare, användare etc. Rymdväderinformation bör flöda från ett och samma ställe ut i organisationen, detta skulle framförallt bidra till en kvalitetssäkring. Kompetensuppbyggnad och expertis fokuseras därmed rent organisatoriskt till ett ställe. Denna organisationsenhet bör vara beständig och det rekommenderas här att METOCC, Försvarsmaktens Meteorologiska och Oceanografiska Centrum, utgör denna enhet. Behovet av information och prognoser kan uttryckas i ett antal informationskrav som ställs på en rymdvädertjänst. Dessa är typ och innehåll av information, hur informationen presenteras, hur den distribueras och mellan vilka aktörer informationen ska flöda samt tidskrav och miljöan
Abstract By space weather service we refer to, similar to a traditional weather service, a service where forecasts are delivered. The difference is that for a space weather service the information delivered is on the subject of space weather. We conclude that there are two important reasons for why a space weather service should be developed within the Swedish Armed Forces. The first reason is the demand for space weather information related to critical functions during military operations such as communication and navigation. The second reason is that the next solar maximum has an expected increased solar activity around 2011-2012, which coincide with the next Swedish lead Nordic battle group, namely battle group 2011. Before building a space weather service a test phase should be initiated. The test phase should comprehend an operative evaluation of space weather effects, detailed studies on space weather effects on material used by the Swedish Armed Forces, a prioritising of activities, and a choice of forecast distribution paths to be tested and evaluated. The work done has lead to recommendations of how to develop a space weather service within the Swedish Armed Forces. In support of this it is therefore described what participants should be involved, requirements on the information, and a preliminary plan of activities. The work is based on discussions and interviews with personnel from the Swedish Armed Forces. We conclude that it is possible to deliver space weather forecasts that fulfil the needs within the Swedish Armed Forces. Following, there is a need for an evaluation of how critical different space weather effects in fact are. Then it would be possible to decide the level for tailored information in a space weather service that fulfils the specific needs. The participants in this space weather service involves staff from foremost the Swedish Armed Forces but also the Swedish Defence Research Agency, the Swedish Defence Material Administration and the Swedish Institute of Space Physics. All participants have a specific role in this space weather service. Space weather information should be delivered from one place within the Swedish Armed Forces; this would simplify quality control. Competence and expertise would be focused on one permanent unit within the organisation. It is recommended that the centre for Meteorology and Oceanography within the Swedish Armed Forces constitute this information source. The need for information and forecasts can be expressed in a number of information requirements for a space weather service. These are type and content of the information, how the information is presented, how the information is distributed, in between what participants the information is exchanged, time constraints, and environment constraints.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182