Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MOMS – System concept ideas.

MOMS – System concept ideas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ove Steinvall, Leif Carlsson, Dietmar Letalick, Ingmar Renhorn, Gustav Tolt, Niclas Wadströmer
Ort: Linköping
Sidor: 90
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-10
Rapportnummer: (FOI-R--2576--SE)
Nyckelord mindetektion, elektrooptiska sensorer, systemkoncept, plattform, , multioptisk minspaning
Sammanfattning I denna rapport presenterar vi några alternativa koncept för ett elektrooptiskt sensorsystem för detektion av ytlagda minor. Den slutliga systemvärderingen för projektet Multi-optisk minspaning (MOMS) kommer att ske under 2009 när projektet avslutas. Det är emellertid viktigt att redan nu skissa på system för att kunna värdera prestanda och jämföra med mätningar och modeller, samt inte minst för att kunna diskutera koncepten med slutanvändare. För att utforma ett effektivt mindetektionssystem är det viktigt att ha tillgång till signalbehandlingsmetoder som täcker alla uppgifter som berörs av problemet. Ett antal tekniker som har befunnits lovande inom MOMS diskuteras. Två huvudsakliga geometrier för avståndsdetektion, nedåttittande och framåttittande, undersöks. Den optimala ensorkombinationen är sannolikt olika i de två fallen eftersom de skiljer sig åt beträffande fenomenologi och geometri. Passiva sensorer har stor förmåga avseende upplösning på marken och spektral upplösning, men är mer begränsade avseende 3D-form, vegetationspenetration, omgivningsbelysning och polarisation än aktiva sensorer. Sensorerna kan kombineras på olika sätt; olika sensorer kan användas på markfordon och flygande plattformar och olika funktionsmoder karaktäriserar olika sensorer. I flygburna sensoruppsättningar bör hög upplösning förenas med stor yttäckningshastighet. Speciella begränsningar är storlek, vikt och effektförbrukning samt stabilisering; god stabilisering är nödvändig för datafusion och även för förändringsdetektion. Med sensorer på ett markfordon blir yttäckningshastigheten reducerad i förhållande till ett flygburet system. ensoruppsättningen kan i princip vara liknande den flygburna, men med högre upplösning och kanske med fler sensorer. Radar är en möjlig tilläggssensor som kan förstärka förmågan att "se igenom".
Abstract In this report we present some alternative concepts for an electro-optical sensor system for detec-tion of surface laid mines. The final system evaluation of the project multioptical mine detection system (MOMS) will be made at the end of the project (during 2009). However is of importance that system performance and system aspects are formulated already at this stage and tested against measurements, modelling and in discussions with the end user. In order to design an efficient mine detection system, it is important to have signal proc-essing techniques available that cover the entire range of tasks associated with the prob-lem. A number of techniques that have been found promising within MOMS are discussed. Two main geometries for stand-off detection, down-looking and forward-looking, are being investigated. The optimal sensor combination is likely to be different in the two cases, since the phenomenology and appearance will be different. Passive sensors have a great capability concerning ground resolution, spectral resolution for example but are more limited in concerning 3-D shape, vegetation penetration, ambient light and polarization than active sensors. The sensors can be combined in a number of ways; different sensors can be used on the ground and airborne platforms and different modes of operation can also be attributed to different sensors. Airborne sensor suites should combine high resolution with large surface coverage rate. Special limitations are size, weight and power and stabilization; good stabilization per-formance is essential for data fusion and also for change detection. With the sensors on a ground vehicle the ground coverage rate will be reduced compared to an airborne system. The sensor suite could in principle be similar to the airborne sensor suite, but with higher resolution and maybe including more sensors. Radar is a possible additional sensor to enhance the "look-through" capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182