Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investeringar i flexibilitet - att hantera en osäker framtid.

Investeringar i flexibilitet - att hantera en osäker framtid. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Maria Hedvall
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-10-27
Rapportnummer: (FOI-R--2579--SE)
Nyckelord investeringskalkyl, flexibilitet, risk, osäkerhet, investeringsprocess
Keywords capital budgeting, flexibility, risk, uncertainty, investment processes
Sammanfattning Inom ramen för Försvarsmaktens satsning på Strategiska forskningskärnor har FOI fått i uppdrag att utveckla en investeringskalkyl som explicit beaktar osäkerheter. Sådana investeringskalkyler blir speciellt intressanta vid beslut om stora irreversibla investeringar. Då finns nämligen risk för en omvärldsförändring som gör den gjorda investeringen oanvändbar. År 2008 har studien inriktas mot att börja utveckla en investeringskalkyl som kan användas för att värdera om investeringar i flexibilitet lönar sig när Försvarsmakten står inför att göra en stor irreversibel investering. I detta syfte har såväl civila kapitalintensiva företag som andra försvarsmakter tillfrågats om hur de bedömer investeringsförslag. En första slutsats är att försvarsmakter förefaller sakna den struktur och den enhetlighet som kännetecknar de civila företagens investeringsprocessar. En andra slutsats är att de kalkyler som används är nuvärdeskalkyler. I ett fall används en metod för att ta hänsyn till de följdkostnader som orsakas av integrerade system. En tredje slutsats är att värderingar av flexibilitet bör göras för stora investeringar. Försvarsmakten rekommenderas därför att - skapa de metoder och processer som behövs för att kunna bedöma större investeringar på ett enhetligt sätt, - att beakta de följdkostnader som bland annat är konsekvenser av integration med andra system - att värdera flexibilitet, när det behövs, vid beslut om investeringar
Abstract To adapt to changing conditions, organisations can make different sorts of investments. They can make investments in research and development, in flexible equipment, and they can defer investments as a means to accommodate. This report focus on two commercial firms and three military authorities: their investment processes and calculations as well as their handling of uncertainties. The results indicate that the military authorities don´t have the standardised and homogenous procedures used by the commercial firms. The results also indicate that the commercial firms use Net Present Value in order to estimate the value of an investment, and that they don´t calculate asymmetric uncertainties separately.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182