Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie om kunskapsöverföring.

Förstudie om kunskapsöverföring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-12
Rapportnummer: (FOI-R--2580--SE)
Nyckelord Kunskap, tacit, explicit, kunskapsöverföring, kunskapsspridning, organisation
Keywords knowledge, tacit, explicit, knowledge transfer, organisation
Sammanfattning Processen att överföra kunskap är i hög grad beroende av vilken typ av kunskap som skall förmedlas. Projektet Inledande studie för resultatöverföring studerar överföring av teknisk kunskap med avsikten att stärka Försvarsmaktens förmåga och taktiska uppträdande. Överföring av forskningsresultat är en överföring av kunskap, såväl explicit som tacit. Kunskapsöverföring ska inte ses som en enskild aktivitet utan den ingår som en integrerad del i problemformuleringen och forskningsuppgiften. För en effektiv spridning av kunskap, såväl inom som mellan organisationer, behövs strukturerade processer eller metoder. Organisationens ledning har här ett stort ansvar att skapa ett klimat där spridning av kunskap uppmuntras och värdesätts. Ledningen måste sträva efter att förstå dynamiken och psykologin i medarbetarnas kunskap då kunskapsledning handlar mer om att leda människor än att processa information och data. Det saknas processer för att göra den tacita kunskapen kommunikativ. Det saknas dessutom kunskap om hur forskningsprogram bör upprättas och vilken effekt nätverk bestående av starka och svaga länkar har på formen för kunskaps- och teknologiöverföring. Ett vanligt sätt att sprida kunskap är genom arbetsrotation. I entreprenörskapsforskningen läggs en stor tonvikt på det sociala nätverket. Det pågår ett flertal aktiviteter för att underlätta kunskapsspridningen och i denna rapport nämns Försvarsmaktsfadder, KUPAL och IML.
Abstract Knowledge transfer capacity is highly dependent on what kind of knowledge that will be transferred. The project a survey of knowledge transfer study technical knowledge transfer designated to increase the Armed Forces capacity. Dissemination of research results are dissemination of knowledge, both explicit and tacit knowledge. The knowledge transfer can not be seen as an isolated activity. It is highly integrated with the research question and problem solving. Efficient knowledge transfer, within as well as between organisations, demands well defined processes and methods. The management has the responsibility to create an atmosphere that encourages dissemination of knowledge. Furthermore, the management needs to understand the dynamic and psychology behind personal knowledge. Knowledge management deals more with managing people than processing data and information. Processes needs to be found to make the tacit knowledge communicable. There is also a lack of knowledge on how to establish a research program and the effect of social networks containing of strong and weak ties for knowledge and technology transfer. An efficient strategy to disseminate knowledge is through job rotation. Furthermore, the entrepreneurship research emphasizes the social network. There are several ongoing activities with the purpose to facilitate knowledge transfer and this report discusses three activities, namely Armed Forces contact person, KUPAL and IML.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182