Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användartest LKS nr 6 och 7.

Användartest LKS nr 6 och 7. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Berggren, Magdalena Hammervik, Peter Klum, Lars Eriksson, Martin Castor, Patrik Lif, Hanna Andersson, Lars Tydén
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-27
Rapportnummer: (FOI-R--2583--SE)
Nyckelord Ledningskrigföring, ledningsförmåga, demonstrator, telekrig, , nätverksoperationer, informationsoperationer, människa-system interaktion, värdering, , MSI, LKS, CNO
Keywords Command and control warfare, command and control ability, demonstrator, , electronic warfare, computer network operations, information operations, human, factors, man-system interaction, evaluation, MSI, LKS, CNO
Sammanfattning FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator (LKS). Syftet med LKS är att kunna påvisa och visualisera konkreta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Föreliggande rapport beskriver det sjätte och sjunde experimentet med användare från Försvarsmakten. Experimenten genomfördes med version 4 av demonstrator LKS, vilken innehåller ny funktionalitet gentemot tidigare versioner, bl.a. med utökade möjligheter till nätverksoperationer, simulering av mobiltelefoni och visualisering av sociala nätverk. Upplägget på experimenten liknar till stor del tidigare experiment, men med ett modifierat scenario och omfattande incidenter vilka inbjuder till användandet av den nya funktionaliteten. Användarna, eller försökspersonerna i experimenten, utgjorde staben för en insatsstyrka och agerade i ett scenario där uppgiften var att upprätthålla stabilitet i insatsområde där irreguljär styrkas aktiviteter resulterade i incidenterna. Stab och irreguljär styrka hade tillgång till olika typer av ledningskrigföring genom medel och motmedel för telekrigföring (EW/Tk) och operationer i datornätverk (CNO). Datainsamling genomfördes med syftet att utröna om och hur ledningsförmåga kan mätas. I experiment 6 prövades särskilt de nya funktionerna och experimentell design och metodik. I experiment 7 genomfördes en mer fullödig datainsamling för att närmare kunna utröna om mätmetoderna fångar begreppet "ledningsförmåga" och om ledningsförmåga i sin tur påverkas av ledningskrigföringen. Analyserna av data indikerar att ledningsförmåga kan fångas av mätmetoderna och att ledningskrigföringen kan påverka ledningsförmåga. Kritiska aspekter av mätning av ledningsförmåga, för utvecklingen av demonstrator LKS, är att rätt stabskompetenser ingår och att stabens träning i användande av demonstratorn tillåter att en tillräckligt hög färdighetsnivå uppnås.
Abstract FOI develops a demonstrator of Command & Control Warfare Simulator (C2W simulator) on a contract awarded by the Swedish Defence Materiel Administration. The purpose is to show and visualize concrete effects of C2W on C2 ability. The current report describes the sixth and seventh user tests or experiments with users from the Swedish Armed Forces. The experiments were conducted with version 4 of the demonstrator of C2W simulator, which includes new functionality compared to previous versions, among other things with extended possibilities to perform computer network operations, simulation of mobile-phone calls and visualization of social networks. The used experimental design was similar to previous experiments, but with the scenario modified and including incidents that invited to use the new functionality. The users, or the participants of the experiments, constituted a command staff of a rapid deployment force responsible for the stability in an operational area in which the activities of an irregular force resulted in the incidents. Both the command staff and the irregular force had access to different types of C2W by means of measures and countermeasures of electronic warfare (EW) and computer network operations (CNO). Data collection was performed with the purpose of determining whether C2 ability can be measured and how. In experiment 6, primarily the new functionality and experimental design and methods were tested. Experiment 7 included an extended data collection to make it possible to determine whether the used measures actually grasp the construct "C2 ability" and whether C2 ability in turn is affected by C2W. The data analyses indicate that C2 ability may be grasped, or measured, by the measures used and that C2W may affect C2 ability. However, in the development of the demonstrator of C2W simulator, critical aspects of the measuring of C2 ability are that correct competencies are included in the command staff, and that training of the staff in using the demonstrator allows an adequately high level of skill to be reached.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182