Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av SAR-avbildningar av byggnaders interiörer med UHF-radar.

Värdering av SAR-avbildningar av byggnaders interiörer med UHF-radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johan Rasmusson, Daniel Murdin
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-19
Rapportnummer: (FOI-R--2584--SE)
Nyckelord 2D, 3D, byggnader, kartläggning, ritningar, SAR, se igenom, stadsmiljö, , urban, visualisering
Keywords 2D, 3D, buildings, drawing, mapping, synthetic aperture radar, SAR, see, through, urban environment, visualization
Sammanfattning Egna studier och granskning av andras arbeten inom området fjärravbildning av byggnaders interiörer och strukturer utnyttjande SAR (syntetisk aperturradar) visar på lovande resultat. Förmåga till en snabb kartläggning av byggnader, deras inre och yttre struktur samt närliggande omgivning är önskvärt, t.ex. vid bränder, polisiära och militära uppdrag, för att bättre kunna möta svåra, akuta situationer i urban miljö. I denna rapport presenteras resultat och slutsatser från tidigare utförda elektromagnetiska (EM) simuleringar på byggnader, med successivt ökad komplexitet och realism inom FOI-projektet "Bistatisk SAR för urban miljö". Arbetet har gett viktiga erfarenheter för val av lämpliga parametrar och geometrier vid denna typ av avbildningar. För avbildning av byggnader bestående av armerade betongväggar, bör frekvenser i området 0.3- 3 GHz användas. Optimering av flera olika parametrar måste än så länge göras manuellt för att få goda systemprestanda. Studierna visar att stora utmaningar finns i att presentera och tolka tredimensionellt (3D) SAR data på ett effektivt och överskådligt sätt. Tolkningen kan sannolikt förbättras genom anpassning av befintliga metoder för visualisering. Mervärdet av mera avancerade SAR-system, avbildande i 3D, jämfört med enklare system, avbildande i två dimensioner (2D), samt fördelar och nackdelar med bistatiska respektive monostatiska system måste studeras vidare. Ytterligare EM-simuleringar bör göras för en realistisk stadsmiljö med flera närliggande flervåningshus och jämföras med motsvarande experimentella SAR-försök.
Abstract Research and literature studies within the area of remote sensing to map the outer and inner structures of buildings using SAR (Synthetic Aperture Radar) techniques show promising results. Capability to through wall sensing and rapid mapping of the inner structures of buildings is desirable, e.g. for police, fire brigades, rescue workers, military etc., to obtain an accurate and updated description of a building, its interior structure and surrounding urban environment, in a complex, acute situation. In this report, some results and conclusions from earlier performed electromagnetic (EM) simulations of buildings, with successively increasing complexity and realism, are presented. The EM simulations have been conducted within the FOI project "Bistatic SAR for urban environment". The earlier work has given important experiences, e.g. for selecting suitable parameters and geometries for remote mapping of the outer and inner structures of buildings using SAR. For SAR imaging of buildings with reinforced concrete walls, frequencies in the 0.3- 3 GHz regime should be used. A manual optimization of several parameters is so far needed to obtain good system performance. The performed studies shows remaining challenges in presenting calculated three dimensional (3D) SAR data in an efficient, intuitive way. The interpretation of such images likely can be enhanced by further development of existing methods for visualization. The merits of using more advanced SAR systems, providing 3D information, compared to more conventional SAR-system, providing 2D information, as well as the pros and cons of bistatic versus monostatic SAR system should be investigated in more detail. Further EM simulations should be performed for a realistic urban environment, with several closely located multi-storey buildings and be compared to with data acquired in SAR experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182