Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FN:s klimatanpassningsarbete inom ramen för Nairobi Work Programme.

FN:s klimatanpassningsarbete inom ramen för Nairobi Work Programme. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Mossberg Sonnek
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-10-27
Rapportnummer: (FOI-R--2585--SE)
Nyckelord FN, UNFCCC, klimatkonvention, COP, SBSTA, SBI, Nairobi Working, klimatanpassning, metoder, verktyg
Keywords Climate Convention, Conference of the Parties (COP), Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), Subsidiary Body for Implementation (SBI), Nairobi Working Programme (NWP), climate adaptation, methods, tools
Sammanfattning Inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCCC, pågår ett arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och att öka samhällens anpassningsförmåga till klimatförändringarna. Det internationella arbetet med att minska utsläppen inom ramen för Kyotoprotokollet är väl känt, men FN:s arbete inom klimatanpassning är inte lika synligt. Den här rapporten presenterar översiktligt hur anpassningsarbetet är organiserat. 2005 startades Nairobi Working Programme (NWP), ett femårigt program inom ramen för UNFCCC, för att öka förståelsen för effekterna av klimatförändringarna och för att sprida information om hur samhällen kan minska sin sårbarhet genom anpassning. Ytterst syftar NWP till att utvecklingsländer ska ta välinformerade anpassningsbeslut baserade på en vetenskaplig grund. Inom ramen för NWP finns nio delområden. Ett av dem behandlar metoder och verktyg för att värdera klimateffekter och sårbarheter samt för att planera anpassning. I rapporten redovisas det arbete som gjorts inom delområdet under den första halvan av programmet och vilka aktiviteter som planeras under den andra halvan, fram till 2010. Rappoten innehåller också en redovisning från UNFCCC expert meeting i Mexico City, 3-7 mars 2008, ett av de möten som hållits inom delområdet metoder och verktyg.
Abstract Within the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, efforts are underway to reduce greenhouse gas emissions and to increase the ability to adjust society to climate changes. International efforts to reduce emissions within the framework of the Kyoto Protocol are well known, but UN efforts regarding climate adaptation are not as visible. This report presents an overview of how the adaptation work efforts have been organised. In 2005, the Nairobi Working Programme (NWP) was started. This is a five-year programme under the UNFCCC that is intended to increase understanding about the effects of climate changes and spread information on how society can lessen its vulnerability by making adaptation measures. Ultimately, the NWP strives to help developing countries to make well informed, scientifically based decisions regarding climate related adaptation. There are nine sub areas within the framework of the NWP. One of these areas has to do with methods and tools that can be used to evaluate climate effects and vulnerability as well as making plans to adaptation. This report covers the work that has been done within this sub aea during the first half of the NWP, along with activities that are planned during the second half of the programme (until 2010). There is also a report from the UNFCCC expert meeting that was held in Mexico City, 3-7 March 2008, in the sub area methods and tools.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182