Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Från ESFP till GSFP - Säkerhet och försvar i Lissabonfördraget.

Från ESFP till GSFP - Säkerhet och försvar i Lissabonfördraget. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Utterström, Eva Hagström Frisell
Ort: Stockholm
Sidor: 92
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-10-21
Rapportnummer: (FOI-R--2588--SE)
Nyckelord Lissabonfördraget, EU, GUSP, ESFP, EU-ordförandeskap, Europeiska rådet, Höga Representanten, utrikestjänsten, civil-militär samordning, förmågeutveckling, EDA, terrorism, naturkatastrofer, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige
Keywords Treaty of Lisbon, CFSP, ESDP, EU-Presidency, European Council, High Representative, External Action Service, Civil-Military Coordination, capability development, nature disasters, Frande, UK, Germany, Sweden
Sammanfattning Lissabonfördraget innehåler flera nyheter som påverkar den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Utöver mindre förändringar som ett namnbyte till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och kodifiering av gällande praxis innehäller fördraget flera substantiella förändringar av betydelse för den framtida utvecklingen. Av dessa förtjänar särskilt tre att uppmärksammas: De institutionella reformerna och i synnerhet inrättandet av en ny funktion som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik leder till att det roterande ordförandeskapets roll minskar. Samtidigt skapar denna funktion med stöd av den nya utrikestjänsten förutsättningar för ett mer samordnat utrikespolitiskt agerande inom EU. Det permanenta strukturerade samarbetet skapar en möjlighet för en kärna av medlemsstater att fördjupa samarbetet när det gäller förmågeutveckling. Den nya solidaritetsklausulen kan på längre sikt leda till diskussioner om att utöka ESFP:s tillämpningsområde. Eftersom Lissabonfördraget i flera avseenden endast anger de övergripande ramarna för dessa förändringar finns det fortfarande ett stort förhandlingsutrymme när det gäller att utforma det framtida samarbetet. Ur ett svenskt perspektiv är det särskilt viktigt att ta ställning till vilken roll det roterande ordförandeskapet bör ha, vad den nya utrikestjänsten bör omfatta, hur det permanenta strukturerade samarbetet bör utformas samt hur solidaritetsklausulen bör genomföras i praktiken.
Abstract The Treaty of Lisboa contains several new provisions which will affect the European Security and Defence Policy (ESDP). In addition to renaming the ESDP to the Common Security and Defence Policy (CSDP) and codifying existing paractice, the treaty wil bring about substantial changes in some areas. This report highlights three of these: The institutional reforms, in particular the appointment of a new High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, will reduce the importance of the rotating EU-Presidency. The new role of the High Representative together with the new External Action Service should, however, create the conditions for a coordinated and coherent foreign policy in the EU. The permanent structured cooperation will make it possible for a core group of member states to deepen cooperation in the area of capability development. The Solidarity Clause may un the longer term lead to discussions on a broader interpretation of the ESDP. The Treaty of Lisbon, however, only stipulates the overarching provisions for these changes and there is still much room for negotiation with regard to the design of the future cooperation. From a Swedish perspective it is therefore particularly important to develop a national position on the role of the rotating Presidency, the inclusiveness of the External Action Service, the design of the permanent structured cooperation of the implementation of the Solidarity Clause.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182