Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell.

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Thérése Palm
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--2591--SE)
Nyckelord risk, riskhantering, riskanalys, riskbedömning, riskvärdering, RSA, hot, hotbedömning, sårbarhet, sårbarhetsbedömning, Försvarsmakten, civila myndigheter
Keywords risk management, risk analysis, risk evaluation, risk assessment, threat, threat assessment, vulnerability, vulnerability assessment, Swedish Armed forces, Defence Forces
Sammanfattning I november 2005 dödades två svenska soldater i Afghanistan av en vägbomb som exploderade under deras fordon. Försvarsmaktens interna utredning av händelsen visade att skilda hot- och riskbedömningar hade gjorts av olika funktioner och nivåer i organisationer. Överbefälhavaren beslutade att en gemensam metod för riskhantering behövdes. I samband med att en modell för detta togs fram efterfrågade även Försvarsmaktens nya modell och modeller i andra myndigheter. Syftet med denna rapport är att informera om och beskriva den modell för riskhantering som Försvarsmakten utvecklat (i samarbete med operationsanalytiker från FOI), samt beskriva några erfarenheter från utvecklandet av modellen. Dessutom är syftet att ge en översiktlig jämförelse olika modeller som används av svenska myndigheter, samt att föra en allmän diskussion om den stora begreppsfloran inom riskhanteringsområdet och problematiken kring detta. det finns en mängd begrepp inom området riskhantering, och tyvärr används de inte entydigt. Många problem eller svårigheter i riskhanteringsarbete beror på att olika människor använder samma ord för olika saker eller olika ord för samma sak. Försvarsmaktens modell är främst inriktad på operativ verksamhet och internationella insatser i synnerhet. I modellen ska först grundvärden för riskhanteringen identifieras, därefter görs en bedömning av hot respektive sårbarheter. Utifrån dessa genomförs sedan en riskbedömning, och slutligen tas beslut om att acceptera eller åtgärda riskerna. I jämförelsen mellan Försvarsmaktens modell och övriga studerade modeller kan man konstatera att alla myndigheter har en modell som är avpassad främst för sin egen verksamhet. Trots detta är de allra flesta modellerna i grunden strukturellt lika.Största skiolnaden mellan modellerna är hur detaljstyrda de är. Försvarsmaktens och Länsstyrelsens modeller är väldigt konkreta och detaljstyrda, medan övriga myndigheter mer har riktlinjer för hur riskanalys och riskhantering kan genomföras. En annan större skillnad mellan modellerna är huruvida en sårbarhetsbedömning genomförs och när i processen det sker. I Försvarsmaktens modell ligger sårbarhetsbedömningen till grund för riskbedömningen, medan den i till exempel Krisberedskapsmyndighetens modell genomförs efter det att själva riskanalysen är slutförd (det vill säga att riskanalysen istället ligger till grund för sårbarhetsanalysen).
Abstract In November 2005, two Swedish soldiers were killed in Afghanistan by an improvised explosive device that exploded under their vehicle. The Swedish Armed Forces´internal investigation of the incident showed that different threat and risk assessments had been made by various functions and levels in the organisation. The Supreme Commander decided that a common risk management approach was needed. In connection with the development of a rsk management model the Defence Director General requested a comparison between the new model and the models produced by other authorities. The purpose of this report is to provide information on the risk management model the Swedish Armed Forces (in cooperation with operational analysts from the Swedish Defence Research Agency) has developed, and also to describe some experiences from the development work. In addition, the aim is to provide a brief comparison of defferent models used by Swedish authorities, and to hold a general discussion of the great number of concepts in the area of risk management and the problems surrounding it. There are a variety of concepts in the field of risk management, and unfortunately they are used ambiguously. Many problems or difficulties in the risk management approach are due to different people using the same words for different things, or different words for the same thing. The Swedish Armed Forces´model is primarily focused on operations in theatre. In the model, basic values for risk management are first identified, and then assessments of threats and vulnerabilities are made. Based on these, a risk assessment is produced, and finally a decision to accept the risks or to mitigate the risks is taken. In the comparison between the Swedish Armed Forces´model and the other studied models, it can be seen that all authorities have a model that is suitable mainly for their own activities. Despite this, a majority of the models are structurally similar.The largest difference between the models is how detail-driven they are. The Swedish Armed Forces´model and the County Administrative Board´s models are very specific and detail-driven, while other authorities merely provide guidance on how risk analysis and risk management can be implemented. Another major difference between the models is whether a vulnerability assessment is carried out and where in the process that is done. In the SwedishArmed Forces´model the vulnerability assessments form the basis of the risk assessments, while in the Swedish Emergency Management Agency´s model, for example, the vulnerability assessment is carried out after the risk analysis is completed (that is, the risk analysis form the basis of the vulnerability assessment).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182