Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aluminiumbaserade sprängämnen.

Aluminiumbaserade sprängämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roger Berglund, Hans Edvinsson, Mattias Liljedahl, Marita Wanhatalo, Niklas Wingborg
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-11
Rapportnummer: (FOI-R--2599--SE)
Nyckelord sprängämne, aluminium, förbränning, kompatibilitet
Keywords explosive, aluminium, combustion, compability
Sammanfattning Tre olika typer sprängladdningar baserade på sprängämnena TNT, RDX och ADN, alla med inblandning av 35% Al-pulver har tillverkats och sprängts i den så kallade EBX-riggen. Syftet var att se om val av sprängämne i laddningarna påverkade förbränningen av Al-pulvret. Ur resultaten från sprängförsöken är det dock svårt att dra några entydiga slutsatser. Laddningarna baserade på RDX tycks dock ge en något högre impulstäthet och laddningarna baserade på ADN ger lägst. Man kan vidare ana att temperaturen på eldkloten är högre för laddningarna baserade på RDX och ADN medan TNT-laddningarna ger en längre varaktighet på temperaturen. Kompatibiliteten mellan ADN och så kallat aktiverat aluminium har undersökts. Resultaten visar att dessa material är kompatibla, under förutsättning att de är torra, och att de ur den synvinkeln bör gå att formulera laddningar innehållande dessa material. En metod att undersöka förbränningen av Al-pulver i olika atmosfärer har utvecklats. Metoden baserar sig på att bränna Al-pulvret i en sluten behållare som trycksätts med önskad gas. Vid provning registreras tryckökningen som funktion av tiden. Ett Al-pulver som brinner snabbt ger högre maxtryck och en brantare tryckuppgång.
Abstract Three different explosive charges based on TNT, RDX and ADN respectively and 35% aluminium powder, were manufactured and detonated. The aim of the tests was to determine if the choice of explosive in the charges would alter the combustion of Al-powder. It was however hard to draw any conclusions from the tests. The charges based on RDX seem to give a higher impulse density and the charges based on ADN gave the lowest. The combustion temperature seems to be higher for the charges based on RDX and ADN, while the temperature for the TNT charges had a longer duration. The compatibility between ADN and activated aluminium has been measured. The results show that they are compatible if the materials are dry. Based on these results it seems that ADN can be used in formulations in combination with activated aluminium. A method to study the combustion rate of aluminium powder in different atmospheres has been developed. The method is based on combustion of Al powder in a confined vessel pressurised with the desired gas. During the test the pressure as a function of time is registered. Fast combustion of the powder results in high maximum pressure and steep pressure rise.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182