Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Capacity-Building of AU Peace Support Operations. The Civilian Dimension,

Capacity-Building of AU Peace Support Operations. The Civilian Dimension, Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jennifer Schmidt
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-11
Rapportnummer: (FOI-R--2601--SE)
Nyckelord Afrika, Afrikanska Unionen, AU, Fred och Säkerhet, African Standby Force, African Peaceand Security, kapacitetsstöd, kapacitetsutveckling, civil förmåga, polis
Keywords Africa, Africa Union, Peace and Security, Capacity Building, Civilian Dimension, Civilian Capacity, police
Sammanfattning På uppdrag av Folke Bernadotteakademin genomförde FOI i juli 2008 en snabb studie av läget avseende uppbyggnad av civil förmåga i den Afrikanska Unionens (AU) strukturer för fred och säkerhet. Föreliggande rapport sammanfattar huvuddragen från detta arbete, och bubliceras som en del av den genomgripande studieserie om den AU som Afrikagruppen vid FOI genomför 2008-2009. Slutsatser och rekommendationer har delgivits uppdragsgivaren separat och ingår ej här. AU är en ung organisation med höga ambitioner på området fred och säkerhet. Den framväxande arkitekturen för fred och säkerhet (African Peace and Security Architecture) innehåller en mängd olika komponenter för att kunna förebygga och hantera konflikter på den afrikanska kontinenten, bland annat en s k African Standby Force som skall vara uppsatt till 2010. För närvarande föreligger det dovk ett gap mellan vilja och förmåga. AU stora brister i resurser och processer för att planera och genomföra fredsfrämjande insatser. De insatser som hittills gjorts har varit helt beroende av externt stöd. Institutionaliseringsgraden är låg, och strukturen hålls samman av de individer som bemannar den. Brister i administrativ kapacitet påverkar också relationen till den mängd partners som erbjuder stöd för kapacitetsutveckling. Ett särskilt område för kapacitetsutveckling inom AU som hittills inte ägnats tiillräckligt med uppmärksamhet är de civila delarna av strukturen, vilka skallinnehålla såväl poliser som olika civila experter inom områden av betydelse för fred och säkerhet. Olika ramverk är under framväxt, och flera initiativ är på gång, men mycket arbete återstår.
Abstract In July 2008, on commission rom the Folke Bernadotte Academy, FOI conducted a rapid study centred on the status of development of the civilian dimensions of the Africa Union (AU) structures for peace and security. This report presents the main themes of that study, and is published as part of the overall AU study serie conducted by the FOI Studies in African Security team in 2008-2009. The more technical conclusions and detailed recommendations from the study have been presented to the sponsor separately, and are not included here. The AU is a young organisation with far-reaching ambitions in the area of peace and security. The emerging architecture for peace and security (the African Peace and security Architecture) contains a series of envisioned components to promote conflict prevention and management in Africa, inter alia the so calledAfrican stand-by Force, scheduled to be operational in 2010. Currently, however, there is a gap between will and capability. The AU suffers from limited institutionalisation, and lack of resources and processes for the planning and management of peace support operations. The laudable missions undertaken so far have been dependent on external support. Limited administrative capacity negatively affects the relationto the wide range of partners offering support. An important, but sometimes overlooked, area for AU capacity building is the civilian dimension of the peace and security architecture. It is envisioned to encompass both police and civilian wexperts in areas relevant to peace and security. Different initiatives are underway, and some frameworks are evolving, but significant efforts are required to meet future objectives.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182