Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport till FHTE 2008. Nya träningsmetoder för minhundar utvecklade på FHTE.

Årsrapport till FHTE 2008. Nya träningsmetoder för minhundar utvecklade på FHTE. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mona Brantlind, Siw Rüdén, Rose-Marie Karlsson
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2607--SE)
Nyckelord explosivämnen, minhundar, renad TNT, analyser, doftbild, nya träningsmetoder
Keywords explosives, mine dog, pure TNT, analysis, odour, new training methods
Sammanfattning Projektet startades för att undersöka möjligheten att effektivisera träningen av minhundar. Vanligaste explosivämnet i minor och vid träning är military grade TNT(1). Den innehåller ca 1 % föroreningar från tillverknings-processen. Föroreningarna har högre ångtryck än TNT och dominerar doftbilden i luftfasen. En hund tränad på MTG TNT kanske därför väljer att leta efter föroreningarna. Det ger en osäkerhet då de varierar mellan tillverkare och lättare dunstar bort, vilket förändrar doftbilden över tid. I projektet undersöks om hundar tränade på renad TNT(2) kan detektera MTG TNT. Ytterligare en frågeställning är om dessa hundar visar intresse för minor. Hundar tränade i Sverige har svårt att detektera minor i Bosnien. Förklaringen kan vara att utländska minor har en annan doftbild. Jordtyp och klimat påverkar också doftbilden. Om projektet lyckas kan förhoppningsvis inlärningen effektiviseras. Då säkerställs att hunden verkligen letar efter TNT. Renad TNT föreligger i form av kristaller och träningen sker i huvudsak med en vattenlösning av dessa TNT-kristaller. Idén att använda en vattenlösning kommer från OSP-projektet, finansierat av GICHD. Fördelarna med vattenlösningen är att träning utomhus i lanes(3) kan ske var som helst utan att marken bereds långt i förväg. Objektet behöver inte ligga i marken en viss tid innan det går att söka på. Behovet av bevakning av övningsområdet försvinner också. Hundarna lärde in sökmönster, markering och diskriminering vid sök i karusell med hjälp av en kong(4) och därefter ute i lanes. När hundarna kunde detta fick de lära sig att markera för renad TNT. Träningen gjordes på samma sätt som för kong. Året avslutades med ett prov där hundarna sökte över MTG TNT i vattenlösning samt över nedlagda minor. Ena hunden visade intresse för både MTG TNT och minor, den andra hunden visade intresse för MTG TNT utan synbar förhöjning av intresset i söket över minor. En liknande test gjordes i karusellen på sand kontaminerad med TNT, MTG TNT samt minskal. Båda hundarna markerade för samtliga målsubstanser vilket borde betyda att de känner igen doften av ren TNT i den nya doftbilden. (1) TNT är detsamma som trotyl och "military grade TNT" som träningsämne kallas även för TNT kuts. I denna rapport förekommer förkortningen MTG TNT, vilket är en förkortning av MiliTary Grade TNT (2) Med renad TNT avses 2,4,6-TNT renad till 99,99%. (3) Lane är i detta fall en 40 cm bred bit mark av olika längd, som avgränsas med träribbor. (4) En kong är en röd hundleksak i gummi som används för att belöna och motivera hunden.
Abstract The purpose of the project was to investigate the possibilities to increase the efficiency of mine detection dog(5) training. The most common explosive in mines and in MDD training is military grade TNT(6). It contains 1 % of impurities from the manufacturing process. These impurities have a higher vapor pressure than TNT and therefore dominate the gas phase. A MDD trained on MTG TNT might chose to look for the impurities. It is a source of uncertainty since they differ between manufacturers and also evaporates gradually, changing the odor signature over time. The project goal is to investigate if dogs trained on pure TNT(7) are able to detect MTG TNT. Another task is to see if these dogs show an interest in landmines. Dogs trained in Sweden have major difficulties to find landmines in Bosnia. Different types of mines contain different type of impurities. The soil and climate also affects the odor signature. If the project is a success it would open the possibilities to make the training more efficient. It would also be known that the dog searched for the TNT instead of the impurities. A target liquid with TNT solved in water was used for the training of the dogs, the concept copied from the OSP project(8). This means that it is possible to train nearly everywhere, since you don't have to fence it in nor having the need for letting the target liquid settle in the ground for a certain time period before you can train the dog on it. To teach the dogs the search pattern, marking and dicrimination at the carousel and in lane search, a kong(9) was used to start with. When the dog could find the kong it was trained to find the pure TNT. The training followed the same pattern as for the kong. At the end of the year a test was performed to see if the dogs showed an interest for water solution with MTG TNT and mines in a lane. One of the dogs showed an interest for both water solutions with MTG TNT and mines and the other showed an interest for the water solution but not for the mines. A similar test was performed using the carousel with sand contaminated with TNT, with MTG TNT and with mine shell. Both dogs marked for all the targets. This should mean that dogs trained on purified TNT can recognise the smell of TNT in a new odour signature. (5) Mine detection dog will also be referred to in the text as a MDD (6) Military grade TNT (trinitrotoluene) will in this report also be referred to as MTG TNT (7) Pure TNT is referring to 2,4,6-TNT of 99,99% purity (8) The OSP (Odour Signature Project) is sponsored by GICHD (9) A kong is a red rubber toy that is commonly being used as a reword and motivation for the dog

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182