Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorsystem för urban miljö. Slutrapport.

Sensorsystem för urban miljö. Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Maria Andersson, Thord Andersson, Fredrik Lantz, Dietmar Letalick, David Lindgren
Ort: Linköping
Sidor: 79
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2614--SE)
Nyckelord sensorsystem, sensornätverk, urban miljö, avvikelsedetektion, lägesbild, kontinuerlig övervakning, red and blue force tracking, kontroll av folksamlingar
Keywords Sensor Systems, Sensors in Network, Urban Environment, Anomalies Detection, , Situation Picture, Continuous Surveillance, Red and Blue Force Tracking, Crowd Control
Sammanfattning Föreliggande slutrapport redovisar genomförda aktiviteter och framkomna resultat inom det treåriga FM-projektet "Sensorsystem för urban miljö". Projektet har syftat till att studera och värdera hur olika kombinationer av sensorsystem kan bidra till en förbättrad militär situationsuppfattning i den urbana miljön, jämfört med vad de enskilda sensorerna kan uppnå. Tillsammans med militär expertis identifierades Kontinuerlig övervakning, Kontroll av folkmassa, Red and blue force tracking samt Inhämtande av lägesbild vara angelägna militära behovsområden. Projektet har väsentligen koncentrerat sina forskningsinsatser inom dessa områden. Förmågan att detektera avvikelser från normalbilden är en central förmåga som också tillägnats särskild forskning. Projektet genomförs i internationell samverkan, bl.a. med projekt inom EU säkerhetsforskningsprogram. Inom delprojekten Kontinuerlig övervakning, Kontroll av folksamlingar och Avvikelsedetektion har mätkampanjer med olika multisensorsystem genomförts. Målsättningen med fältförsöken har varit att använda insamlat mätdata för teknikvärdering och teknikdemonstrationer i scenarier präglade av våld eller potentiellt våld. Mätdata har använts för att demonstrera hur personer automatiskt kan detekteras, associeras och följas i ett kameranätverk med kommunikationsbegränsningar och distribuerade algoritmer. Spatialt högupplösta akustiska sensorer har använts för att filtrera ut ljudkällor, vilket gör att ljud automatiskt kan kopplas till personer eller fordon registrerade med högupplösande optisk sensor. Baserat på våra mätresultat föreslås en fusionsmodell för samlokaliserad IR och video, som ger möjlighet till robustare detektion och följning av människor. Fusionsmodellen samutnyttjar videons färg- och detaljrikedom med IR-kamerans känslighet för värmestrålning men okänslighet mot speglingar, skuggor och mörker. Delprojektet Avvikelsedetektion i urban miljö (AD) har arbetat med att studera och utveckla metoder och systemkoncept för att automatiskt hitta intressanta, avvikande händelser och händelseförlopp i en stadsmiljö. Vid LedDoV 2008 i Enköping demonstrerade projektet funktionaliteten för ett tillfälligt utlagt sensornätverk för övervakning av stadsmiljö, bestående av 100-tals sensorer (visuella, IR, akustiska, radar). Sensorerna samverkar lokalt och särskilt framtagna fusionsalgoritmer genererar kontinuerligt målspår. Operatören larmas då händelser som avvikelser från normalbilden inträffar. Kommunikationen i nätverket sker via smalbandig radiolänk där informationen vidarebefordras genom multihopp. Förmågorna kontinuerlig övervakning, avvikelsedetektion samt vapendetektion demonstrerades konceptuellt. Avsikten var här att illustrera hur en tilltänkt operatör använder sensorsystemet för att varsebli potentiella faror, och för att analysera de händelser som ligger bakom larmen. Ett speciellt utvecklat operatörsgränssnitt ger operatören möjlighet att från sensornätverket beställa målspår, video o
Abstract This final report gives an account of the activities carried out and the result produced in the three-year Armed Forces' project Sensor Systems for Urban Environment. The aim of the project has been to study and evaluate how various combinations of sensor systems can contribute to an improved military situation awareness in the urban environment, compared to the achievement of the single sensors. In co-operation with military experts four important military need areas were identified, viz. Continuous Surveillance, Crowd Control, Red and Blue Force Tracking, and Gathering of Situation Picture, demanding advanced technical support. Essentially, the project has concentrated its activities towards these areas. The capacity to detect anomalies from the normal picture is a central one, which also has been devoted special research effort. The project is carried out in international co-operation, for instance with projects within the security research program of the EU. Within the sub-projects Continuous Surveillance, Crowd Control and Anomalies Detection measuring campaigns with various multi-sensor systems have been carried out. The aim of the field trials has been to use the collected data for technique evaluation and demonstration in scenarios characterized by violence or potential violence. Measured data has been used to demonstrate how individuals can be detected automatically, be associated and followed in a camera network with limits on communication and distributed algorithms. Acoustical sensors with high spatial resolution have been used to filter out sound sources, enabling sounds to be automatically connected with people or vehicles, monitored with some high-resolution optical sensor. Based on our measured data, a fusion model is proposed for co-located IR and video, enabling more robust detection and tracking of people in future surveillance systems. The fusion model utilizes the richness in colour and detail of the video in combination with the heat radiation sensitivity of the IR-camera, but its insensitivity to reflections, shadows and darkness. The sub-project Anomalies Detection in Urban Environment has been working with the study and development of methods and system concepts for the automatic finding of interesting, anomalous events and courses of events in an urban environment. At LedDoV 2008 in Enköping, the project demonstrated the functionality of a temporarily assembled sensor network for urban surveillance, consisting of hundreds of sensors (visual, IR, acoustic, radar). The sensors work in co-operation locally, and specially developed fusion algorithms continuously generate target tracks. The operator is alarmed when events occur, departing from the normal picture. The communication in the network is effected via a narrow-band radio link where the information is transferred through multi-hop. The abilities Continuous Surveillance, Anomalies Detection and Weapons Detection were demonstrated conceptually. The inte

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182