Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibla mikrovågssystem - slutrapport

Flexibla mikrovågssystem - slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andreas Gustafsson, Tomas Boman, Svante Björklund, Per-Olov Frölind, Per Grahn, Ronny Gunnarsson, Magnus Gustafsson, Robert Malmqvist, Anders Nelander, Lars Pettersson, Jan Svedin
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2623--SE)
Nyckelord antenn flexibel gruppantenn kommunikation konform multifunktion radar, simulator urban 3D-SAR AESA GMTI PESA STAP
Keywords antenna flexible array antenna communication conformal multifunction, radar simulator urban 3D-SAR AESA GMTI PESA STAP
Sammanfattning Projektet Flexibla Mikrovågssystem (MFLEX) har pågått under åren 2006-2008 och studerat och värderat teknik för flexibla och multifunktionella mikrovågssystem. Fokus har varit på radarteknik avsedd för små, autonoma farkoster, exempelvis UAVer. Projektet har belyst behov, värdering och systemaspekter, prestandasimuleringar, arkitekturval och konform antennintegration, men även identifierat nyckelkomponenter och teknologier. Projektets resultat kan kortfattat sammanfattas med följande punkter  Vid analys av behovsbild för radarförmågor i internationell insats konstateras behovet av UAV-burna SAR/GMTI-sensorer för spaning inom närområdet och radar för att detektera finkalibrig eld.  Från studier av STAP-baserade signalbehandlingsmetoder för detektering av markmål dras slutsatsen att klotterundertryckningen är ett svårare problem för konforma antenner jämfört med linjära antenner.  Nedåttittande 3D-SAR är en möjlig teknik för att skapa högupplösta radarbilder över urbana miljöer, utan betydande skuggningsproblem. Med multipla sändarpositioner kan antalet mottagarkanaler som krävs reduceras, vilket bidrar till att göra systemen mer kostnadseffektiva.  Analysen av förenklade arkitekturer för multifunktionssystem visar att med låga fasskiftarförluster är det möjligt att, med bibehållen hög prestanda, summera bidraget från flera antennelement i en gruppantenn utan att det krävs lågbrusförstärkare på varje element före summeringen. Detta bidrar till att göra systemen mer kostnadseffektiva.  Framtagning och karakterisering av en fasetterad konform antenn inom projektet visar på möjligheten att skrovintegrera antennfunktionen med bibehållna goda antennegenskaper i form av antenndiagram och täckningsområde. Projektet har genomförts i internationellt samarbete och resultatspridning har skett genom samarbeten, konferenspublikationer och föredragningar.
Abstract The Flexible Microwave Systems (MFLEX) project has run during the years 2006 to 2008. The project has studied and evaluated flexible, multifunctional microwave antenna systems. The project focus has been on radar technology for small, autonomous vehicles, for example UAVs. Topics covered are system evaluation aspects, system performance simulations, architecture issues and conformal antenna integration. Key components and technologies have also been studied. The project results are summarised in the following list  Analysis of the need for radar functions in international operations points out the need for UAVs with SAR/GMTI-sensors for reconnaissance and radar for detection of gun fire.  Studies of STAP-based signal processing methods for detection of ground targets indicate that clutter supression is a more difficult problem for conformal antennas compared to linear antennas.  Down-looking 3D-SAR is a possible technique to use for high resolution radar images over urban areas, with low shadowing effects. Using multiple transmit positions the number of receive channels needed can be reduced, which will make the systems more cost effective.  The analysis of multi function system architectures with reduce complexity we show that by using low loss phase shifters it is possible, without significant loss in performance, to skip the demand on low noise amplifiers before the contribution from the antenna elements in an array antenna can be added together. This would make the systems more cost effective.  The development and characterization of a facetted conformal antenna within the project demonstrates the possibilities for conformal antennas to assume the shape of a body and still remain antenna features in terms of antenna diagram and angle of coverage. The project results have been spread by national and international cooperations, through conference publications and by seminars.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182