Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Från CGF till HBR och operationsområdesanalys.

Från CGF till HBR och operationsområdesanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sten-Åke Nilsson, Johan Pelo, Mikael Lundin, Petter Ögren
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2627--SE)
Nyckelord M&S, CGF, datorgenererade styrkor, simulering, kognitiv modellering, HBR, arkitekturer, MSI, OneSAF, VV&A
Keywords M&S, CGF, computer generated forces, simulation, cognitive modelling, HBR, architectures, MSI, OneSAF, VV&A
Sammanfattning Forskningsområdet "Datorgenererade aktörer" (CGF) bygger på många olika vetenskaper som datalogi, M&S, AI och fysiologi. Begreppet CGF har under senare år ofta ersatts av begreppet HBR, Human Behavior Representation, för att i högre grad införliva de mänskliga egenskaperna hos aktörerna. För att göra detta krävs kunskap inom psykologi och kognitionslära. På detta sätt har man breddat definitionen av CGF och visar att denna teknologi kan användas i många sammanhang där man inte primärt vill infoga en "stridskraft". Projektet har under senare år identifierat en intresse- och trendförskjutning från de användningsområden som kunde skönjas under CGF förstudie 2001, till närliggande områden som påvisar i vissa stycken annorlunda och nya behov av syntetiska aktörer. Denna förskjutning för med sig konsekvenser för forskningen inom mänsklig beteenderepresentation (HBR). Behovet av användning av syntetiska aktörer i större skala, och för skarpa frågeställningar, har vuxit kraftigt. Produktionen av syntetiska aktörer för att möta dessa behov har inte ökat i takt med behoven. Den kunskap som finns om arkitekturer och datalogisk utformning av ramverk och bibliotek för syntetiska aktörer behöver kompletteras med insikt om hur produktionsprocessen ska utformas för att möta dessa behov. Svenska försvarets inriktning att i allt högre grad delta i internationella fredsbevarande insatser kräver kunskap om betydelsen av kulturella och sociala skillnader och effekter. Dessa är i dag mycket viktiga att kunna påvisa i utbildning och träning, både vad gäller inverkan på samarbete såväl som vilka effekter som det har i fråga om kontakt med befolkningen i ett insatsområde. I mångt och mycket är utvecklingen av en "CGF med mänskliga egenskaper" eller inom HBR beroende av att många personer med olika kompetenser kan arbeta tillsammans. FOI är väl rustat för forskning inom HBR, eftersom där finns kompetenser inom alla ovan nämnda vetenskaper. Kunskap och förståelse för betydelsen av sociala och kulturella faktorer är av direkt intresse för de FM styrkor som skall verka i ett område. Den som ämnar beskriva dessa faktorer i en simuleringsmodell behöver en teoretisk grund för att beskriva hur dessa faktorer påverkar beteende. För att modellen skall vara användbar för FM vid träning, utbildning samt efteranalys, krävs fortsatta forskningsinsatser för att finna en vetenskaplig grund som modeller för militära ändamål kan baseras på.
Abstract The area of "Computer Generated Forces" (CGF) is based on many sciences such as computer science, M&S, AI and physics. The concept of CGF has in recent years often been replaced by the concept of HBR, Human Behavior Representation, to better incorporate the human characteristics of the players. To do this requires knowledge in psychology and cognitive science. This has broadened the definition of CGF, and shows that this technology can be used in many contexts where it is not primarily intended to insert a "battle force". The CGF project at FOI has in recent years identified an interest and trend shift from the uses that could be detected during the CGF study in 2001, to nearby areas that demonstrate somewhat different and new needs of synthetic actors. This shift brings along implications for research in human behavior representation (HBR). The need for the use of synthetic actors in a larger scale, and the sharp questions, has grown rapidly. The production of synthetic actors to meet those needs has not increased in correspondence with needs. The knowledge of architectures and computational design of the frameworks and libraries for synthetic actors need to be supplemented with an understanding of how the production process should be designed to meet those needs. The increasing focus of the Swedish Armed Forces to participate in international peacekeeping operations requires knowledge of the importance of cultural and social differences and effects. Today these are very important to be able to demonstrate in education and training, both in terms of impact on cooperation as well as the effects it has in terms of contact with people in a field of action. The development of a "CGF with human characteristics" or within HBR is depending on that many people with different skills can work together. FOI is well equipped for research in HBR, because there exist skills in all the above mentioned sciences. Knowledge and understanding of the importance of social and cultural factors are of immediate interest to forces that are to operate in an area. Anyone who intends to describe these elements in a simulation model needs a theoretical basis for describing how these factors affect behavior. To be useful for the Swedish Armed Forces for training, education, and after-analysis, modelling requires further research efforts to find a scientific basis upon which models for military purposes can be based.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182