Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamisk spektrumaccess för Försvarsmaktens behov.

Dynamisk spektrumaccess för Försvarsmaktens behov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hugo Tullberg, Börje Asp, Peter Stenumgaard
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2636--SE)
Nyckelord Dynamisk spektrumaccess, DSA, frekvensplanering, WAPECS, White Space
Keywords Dynamic Spectrum Access, DSA, frequency allocation and planning, WAPECS, white, space
Sammanfattning Tillgången till erforderligt frekvensutrymme är en avgörande faktor för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina uppgifter både nationellt och internationellt. Reglering av frekvensspektrum spås inom en inte alltför avlägsen framtid genomgå en förändring från en statisk och långsam process till en dynamisk och snabbare process som benämns Dynamisk spektrumaccess (DSA). DSA kännetecknas av att delar av tillgängligt frekvensutrymme öppnas för dynamisk användning av frekvenser som för stunden är lediga. Med kognitiva radiosystem som själva känner av den aktuella signalmiljön och användarens behov tänker man sig att en förhandling mellan system kan äga rum och på så sätt få ett effektivare utnyttjande av frekvensutrymmet. Som en del i projektet Dynamiska telekommunikationer undersöks hur denna utveckling skall kunna tillvaratas för att stödja försvarsmaktens behov av tillgängligt spektrum i olika tillämpningar. Denna rapport beskriver dagsläget beträffande DSA inom både den militära och civila domänen. Vidare beskrivs vilka frågor som är viktiga att hantera vid en utveckling mot DSA och vilka tekniska problem som kräver fortsatt forskning för försvarsmakten behov. Försvarsmakten är i grunden positiv till DSA och förordar DSA på så stort frekvensutrymme som möjligt. Detta så länge villkoret om störningsfrihet (Non-Interference Basis; NIB) är uppfyllt. Större kommersiella aktörer förordar i nuläget DSA på ett fåtal utvalda frekvensband. DSA på ett så stort frekvensutrymme som möjligt torde öka möjligheterna för fler aktörer att komma in på telekommunikationsmarknaden vilket i sin tur ökar konkurrensen och ökar antalet leverantörer att välja på vid anskaffning av system. Nyckelfrågan beträffande DSA för försvarsmaktens behov är att sekundäranvändning sker på NIB. Detta då tillförlitlig kommunikation (hög tillgänglighet och robusthet mot störningar och interferenser) är ett fundamentalt krav på militära system. Av det skälet krävs att för varje DSA-koncept som berör militära användare så är störningsproblematiken den fråga som automatiskt måste ligga högst på agendan.
Abstract The access to necessary radio spectrum is a decisive factor for the ability of the Swedish Armed Forces to meet their objectives both nationally and internationally. It is foreseen that within the near future the regulation of radio spectrum will undergo a change from a static and slow process to a more dynamic and faster process know as Dynamic Spectrum Access (DSA). In a DSA environment parts of the available spectrum will be made available for dynamic use of instantaneously unutilized frequencies. It is envisioned that a cognitive radio system, that autonomously senses the electromagnetic signal environment and is aware of the user's needs, can perform a negotiation with the spectrum owner regarding access to and use of spectrum and thereby provide a more efficient utilization of the radio spectrum. As a part of the research project Dynamical Telecommunications we investigate how this development in spectrum regulation affects the Swedish Armed Forces access to necessary spectrum for different sensing and communication applications. The present report describes the state-of-the-art regarding DSA in the civilian and military domains. Further we describe issues that must be considered in the development towards DSA and the technical challenges that require further research and development in order to support the needs of the Swedish Armed Forces. The Swedish Armed Forces are in general positive to DSA and recommend DSA for as large fraction of the spectrum as possible, as long as the condition of Non-Interference Basis (NIB) is met. Large commercial actors recommend DSA on a limited set of frequency bands. DSA on a large fraction of the spectrum should increase the possibility for more companies to reach the market place, in particular Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). This should promote competition and increase the number of possible vendors to choose from in a communications equipment procurement process. The key issue regarding DSA for the needs of the Swedish Armed Forces is the issue of NIB since reliable communications (high degree of availability and resilience to jamming and interference) is a fundamental requirement for military communications systems. Therefore, the top priority for any DSA concept that involves military users and communications systems must be to address the interference issue.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182