Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av fönsterförsök i tunnel.

Sammanställning och utvärdering av fönsterförsök i tunnel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annika Lööf
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2638--SE)
Nyckelord IED, fönster, tryckbelastning
Keywords IED, windows, pressure
Sammanfattning Belastning av luftstötvågor från explosivämnen på en byggnad är en mycket komplicerad process. Eftersom glassplitter kan spridas över stora ytor, både in i rummet och ut ur byggnaden, är en viktig del i designen av fönsterkonstruktioner att minska denna effekt. Försök genomfördes i en stötvågstub. Genom att variera den belastande tryckvågen och impulsen, analyserades effekterna i den uppbyggda rumsmodellen. Konstruktionerna vilka ingick i den svenska försöksserien valdes för att kunna efterlikna de data som tidigare valts som relevanta och applicerade i en skademodell. Initialt kunde det konstateras att inte glaspartiet var den svaga länken i den testade fönsterkonstruktionen. Det är viktigt att dimensionera infästningarna korrekt i kringkonstruktionerna. Försöken har visat överensstämmelser med resultaten för 50 kg laddningsvikt och 45 m avstånd i vår skademodell, och teorierna kan nu anses till viss del bekräftade. Vid planering bör fönsterrutor undvikas i riktning mot det största förmodade hotet, side-on belastning reducerar riskerna för allvarliga skador. Vidare arbete kan innefatta tolkning och utvärderingar av de omfattande försöksresultaten med hjälp av olika värderingsverktyg.
Abstract The pressure and impulse affecting a building after a detonation is quite difficult to present and explain. Since glass debris can effectually scatter in a large area, both inside and outside, it is important to try to design the window to minimise this. Tests were done in a shock tube, and by varying the pressure and impulse, the effects could be analysed in the model room. The tested components were chosen to simulate as much as possible of the actual circumstances. Initially the results showed that the surrounding components were weaker than the glass itself, so in future the construction attachments need to be well dimensioned. The tests have also shown an agreement to earlier damage-model theories for the load of 50 kg at a distance of 45 m. In future planning it is suggested to avoid location of windows in walls facing the most probable threat, as the side-on placement reduces the risks of serious damage. Future work could be done in the field of interpretation and evaluation of the considerable amount of data collected.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182