Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledningssystem - demonstration och värdering av teknik och metodik. Slutrapport.

Ledningssystem - demonstration och värdering av teknik och metodik. Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Gundmark, Eva Dalberg, Pontus Svenson, David Lindgren, Per Grahn, Sara Linder, Anders Hansson, Birgitta Kylesten
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2645--SE)
Sammanfattning Syftet med detta projekt var att koordinera en samlad demonstration av resultat från flera forskningsprojekt och värdera dessa med avseende på nyttan för Försvarsmaktens ledningssystem. Projekten är samtliga finansierade inom ramen för FM FoT-satsningar på såväl FOI som FHS. I denna rapport beskrivs upplägget för hela demonstrationen och vad som visades av de deltagande projekten. Vidare redovisas resultatet av värderingen. Upplägget av demonstrationen präglades av FM önskemål att forskningen inom sensor- och ledningsområdena skall inriktas mot en gemensam lägesbild. Vi valde att utgå från ett av FM välkänt och utvecklat scenario, nämligen Bogaland. Det väsentliga för vårt ändamål var förekomsten av två konkurrerande fraktioner varav den ena finansieras genom brottslig verksamhet. Hela scenariot utspelas i och omkring den fiktiva staden Norradishu. Utrustning från FHS flexibla ledningslaboratoriet användes för presentation av de olika forskningsprojektens resultat. Värderingen genomfördes med hjälp av en enkät kompletterat med en diskussion. I allmänhet uppfattades upplägget med en samlad scenariobaserad demonstration som mycket instruktivt och värt att upprepas. De flesta forskningsresultaten bedömdes ha stor potential att bidra till utvecklingen av Försvarsmakten. De största hindren mot detta ansågs vara ekonomiska.
Abstract The purpose of this project was to coordinate a comprehensive demonstration of outcomes from several research projects and to assess their usefulness in the Swedish Armed Forces future Command System. All these projects are funded within the framework of the SwAF R&T Programme at FOI and the National Defence College (NDC). In this report it is described the set up of the demonstration and what was demonstrated by each project. The results of the assessment are also accounted for. We chose to use a by the SwAF well established and developed scenario, namely Bogaland. Of importance for our purpose was the existence of two competing fractions one of which is funded by criminal activities. Our scenario takes place in and around the fictive city of Norradishu. Equipment from the NDC Flexible Command Laboratory was used for the presentation of the outcomes of the different research projects. The assessment was performed by means of a written survey supplemented by a discussion. In general the set up with a comprehensive scenario based demonstration was considered very instructive and worth being repeated. Most of the research outcomes were assessed to have a great potential for contributing to the development of the Swedish Armed Forces. The greatest obstacles to this were considered to be economical.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182