Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activities to Support Campaign Planning.

Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activities to Support Campaign Planning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jenny Lindoff, Per Wikberg, Cecilia Hull, Claes Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-20
Rapportnummer: (FOI-R--2646--SE)
Nyckelord upptäckande experiment, Viking 08, kampanjplanering, Knowledge Support, Red and Green Teaming, scenariobaserad planering
Keywords Discover experiment, Campaign Planning, Sense-Making, Scenario Based Planning
Sammanfattning Föreliggande rapport presenterar resultat och slutsatser från det svenska fristående experimentet som genomfördes inom ramen för Viking 08. Experimentet var ett upptäckande experiment som fokuserade på Försvarsmaktens (FM) effektbaserade filosofi och metod. Experimentet genomfördes som två separata men koordinerade aktiviteter - Campaign Planning och Knowledge Support (KS). Dessutom testades tekniker för profilering av centrala aktörer (som en del av Red & Green (R&G) Teaming i det svenska EBAO-konceptet) som stöd för planeringsprocessen. Experimentet fokuserade på de initiala delarna av kampanjplaneringsprocessen. Ett operativt militärt högkvarter använde nya mekanismer för att testa FM EBAO-filosofi. Ett av syftena med experimentet var att undersöka nya sätt att stödja kampanjplanering i komplexa miljöer samt utvärdera hur KS och R&G kan stödja operativ planering. Vi kan dra slutsatsen att integreringen av koncepten fungerade till viss del men det var inte möjligt att fullt ut värdera KSs och R&Gs stödjande potential. De olika koncepten hade till viss del motstridiga experimentmål vilket försvårade genomförandet av experimentet. Experimentet påverkades dessutom av tidsbegränsningar och antalet deltagare (samt deras profil). Viktiga resultat och erfarenheter har dock framkommit som kommer att utgöra en bas för fortsatt konceptutveckling inom ramen för EBAO, KS och R&G. Den teknikplattform som användes i experimentet visade på möjligheterna att med hjälp av KS-metodik att stödja den operativa planeringen på ett nytt sätt. Resultaten och slutsatserna presenteras i detalj under respektive konceptkapitel.
Abstract This report presents the outcomes in terms of results and conclusions from a Swedish Stand Alone Event (SAE) of VIKING 08. The SAE was a Limited Objective Discovery Experiment (LODE) focusing on the Swedish Armed Forces Effects-based Philosophy and Methodology. The Experiment was conducted as two separated bu coordinated activities - Campaign planning and Knowledge Support (KS). In addition to that, profiling techniques were tested (as a part of Red & Green Teaming in the Swedish EBAO concept) to support the early stages in Campaign planning. The experiment focused on the initial parts of a Campaign Planning process where the Operational Military HQ used new mechanisms to reinforce the Swedish Armed Forces EBAO philosophy. One of the main objectives for the experiment was to explore ways to support campaign planning within complex operation environments; and also; evaluate how KS and R&G teaming can support operational level planning. We can conclude that the integration of the concepts worked on some level but it was not possible to fully explore how this should be executed. The different concepts had somewhat competing objectives which made the execution of the experiment difficult. Further more, several factors such as time constraints and also profile and the number of participants affected the experiment. However, important discoveries were made that will be u as a base for continued concept development of EBAO, KS and R&G. The technical platform that was used during the experiment showed the possibilities of utilising KS-methods to support operational planning in a new way. The results and conclusions are presented in detail in the results and conclusions chapters for each concept.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182