Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätning av gemensam lägesbild vid ledning på stridsteknisk och taktisk nivå.

Mätning av gemensam lägesbild vid ledning på stridsteknisk och taktisk nivå. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Berggren, Jonathan Svensson, Ulf Hörberg
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2647--SE)
Nyckelord Gemensam lägesförståelse, samverkan, prestationsvärdering
Keywords Team situation awareness, collaboration, performance assessment
Sammanfattning Projektet "Taktisk ledning och samverkan inom och mellan team" har haft som fokus att studera hur samverkan och dess förutsättningar fungerar, här i form av gemensam lägesbild. I linje med detta har dagens stridsledningssystem TCCS studerats på P4 i Skövde. Scenario, enkätinstrument, design/upplägg och mätmetoder har utvecklats och testats. Dessa har visat sig fungera väl. Tre team bestående av Kompanichef samt två Plutonchefer deltog i ett spelat scenario där en utlandsstyrka skulle sätta upp posteringar i ett område. Under scenariot inträffar tre moment: minering upptäcks på en bro, ett bestyckat fordon passerar, och en IED slår ut en vagn. Efter varje moment fick deltagarna bedöma sin lägesförståelse, mentala arbetsbelastning, prestation, informationsutbyte och kommunikation. Spelledaren bedömde på team- och individnivå hur de presterat och hanterat uppgifterna. Efter passet besvarade de medverkande frågor om systemet och scenariot. Projektet gav vid ett uppföljningsmöte återkoppling av resultaten och höll i en diskussion om systemet TCCS och förbandets arbetsmetoder. Genom att mäta gemensam lägesförståelse, teamprestation och mental arbetsbelastning under och efter försöken, skapades en uppfattning av och grunddata över hur dagens system TCCS används på stridsteknisk och taktisk nivå. Detta kan användas som bas för att studera andra stridsledningssystem, och som råd vid utveckling av kommande system.
Abstract The project "Tactical command and collaboration within and between teams" focuses on studying the preconditions and basis for collaboration, here in the form of a common situational picture. The presently used battle management system TCCS was studied by setting up trials at a training facility at P4, Skövde. A scenario, questionnaire instrument, experimental design and measurement methods have been developed and tested, and shown to work well. Three teams, each consisting of one Company commander and two subordinate Platoon commanders participated in a scenario where an international mission force were to set up checkpoints in the area of operations. Three events occur during the scenario: a bridge is found to be mined, an armed vehicle passes, and an IED takes out one of the battle tanks. After each event, the participants assessed their situation understanding, mental workload, performance, information exchange and communication. The game supervisor evaluated team and individual performance and task handling. After the exercise, the participants answered questions regarding TCCS and the scenario. At a follow up meeting, the project provided feedback on the results and held a discussion regarding TCCS and the force's work methods. By measuring team aspects and collecting subjective assessments during and after the trials, an insight into, and baseline data of, today's system TCCS and it's use on the tactical level was gathered. This may in turn be used as basis for studying other battle management systems, and as lessons learned for the development of future systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182